دوره و شماره: دوره 12، شماره 25، خرداد 1400 
واکاوی و نقد دیدگاه شیخ طبرسی در مسئلۀ تجسم اعمال

صفحه 59-70

10.22108/coth.2021.124779.1447

احمد دستوری سدهی؛ علیرضا پارسا؛ محمد صادق واحدی فرد؛ رضا رسولی شربیانی


نگرش هرمنوتیکی میبدی و گنابادی به داستان حضرت آدم(ع)

صفحه 127-142

10.22108/coth.2021.126936.1523

مسلم مظفری؛ بهجت‌السادات حجازی؛ احمد امیری خراسانی