درباره نشریه

مجله الهیات تطبیقی، براساس نامه شماره 809/11/3 مورخ 10/5/1388 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، دارای اعتبار علمی است.