نشریه الهیات تطبیقی از ابتدای سال 1389 با این نام منتشر شده است.

 

نشریه اینک به صورت دو فصلنامه منتشر می شود.

مجله الهیات تطبیقی، براساس نامه شماره 809/11/3 مورخ 10/5/1388 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، دارای اعتبار علمی است.