درباره نشریه

مجله الهیات تطبیقی، براساس نامه شماره 809/11/3 مورخ 10/5/1388 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، دارای اعتبار علمی است.

نشریه الهیات تطبیقی به صورت دو فصلنامه به زبان فارسی منتشر می شود. دسترسی به این نشریه آزاد است و بررسی مقاله در این نشریه مشمول هزینه  است.

عنوان:  Comparative Theology

عنوان فارسی: نشریه الهیات تطبیقی

ناشر: دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان

مدیر مسئول: جعفر شانظری

سردبیر: سید مهدی امامی جمعه

شاپای چاپی: 2008-9651

شاپای الکترونیکی:2322-3421

اعتبار نشریه: علمی

رتبه در ISC: ضریب تاثیر 0/068  - Q3

رتبه در وزارت علوم: ب

زبان: فارسی و چکیده انگلیسی

نوبت انتشار: دو فصلنامه

شروع انتشار: بهار 1389

نوع داوری: دوسو ناشناس

هزینه انتشار: دارد، 3500000 ریال(هزینه بررسی اولیه: 1000000 ریال، هزیه پذیرش نهایی: 2500000 ریال )

دسترسی: آزاد

سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابهت یاب مقالات علمی: سمیم نور (مقالات با بیش از 10 درصد همانندی در بخش نتایج، داده ها و روش تحقیق قابل بررسی نیستند. )

نمایه شده:,  Academia,  Google Shcolar,  EBSCO host databases,  Ulrichsweb, EuroPub database, Cite factor, ...

 CC License: CC BY-NC-ND

این نشریه پیرو کمیته اخلاق در انتشار (COPE) است و از بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابق با قوانین اخلاقی پیروی می کند.