داوران سال 1400

داوران از تاریخ 1/1/ 1400 تا تاریخ 30/ 12/ 1400

نام

 

 پست الکترونیکی

رتبه علمی

وابستگی سازمانی

حسین اترک

 

atrakhossein@gmail.com

دانشیار

دانشگاه زنجان

محمدرضا ارشادی نیا

 

mr.ershadinia@hsu.ac.ir

دانشیار

دانشگاه حکیم سبزواری

جنان ایزدی

 

dr.j.izadi@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

حسین آقاحسینی

 

h.aghahosaini@gmail.com

استاد

دانشگاه اصفهان

مسعود آلگونه

 

دانشگاه اصفهان

 

نفیسه اهل سرمدی

 

sarmadi.na58@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

سید مهدی بیابانکی

 

mehdibiabanaki@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

سجاد باغبان ماهر

 

دانشگاه هنر

 

محمدشتا بدرا

 

shetabadra14@gmail.com

سایر

جامعة المصطفی العالمیة

محمد بیدهندی

 

bidhendimohammad@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه اصفهان

رسول برجیسیان

 

rslberjisian@gmail.com

استادیار

دانشگاه فرهنگیان اصفهان

حمزه علی بهرامی

 

bahrame1918@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

مرضیه پیراوی

 

mpiravivanak@gmail.com

دانشیار

دانشگاه هنراصفهان

اعظم پرچم

 

azamparcham@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

سهیلا پیروز فر

 

spirouzfar@um.ac.ir

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

نعیمه پورمحمدی

 

naemepoormohammadi@yahoo.com

استادیار

دانشگاه ادیان

ندا ترابی فارسانی

 

n.torabi@aui.ac.ir

دانشگاه هنر اصفهان

غلامحسین توکلی

 

tavacoly@yahoo.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

محسن جاهد

 

jahed.mohsen@znu.ac.ir

دانشیار

دانشگاه شهید بهشتی

محمود حاجی احمدی

 

دانشگاه اصفهان

 

محمد رضا حاجی اسماعیلی

 

m.hajis1@yahoo.com

استاد

دانشگاه اصفهان

بهجت‌السادات حجازی

 

hejazi@uk.ac.ir

دانشیار

دانشگاه شهید باهنر کرمان

سیده سمیه حسینی

 

sshosseini1361@gmail.com

سایر

دانشگاه اصفهان

امین حسن راد

 

aminhasanrad@yahoo.com

سایر

دانشگاه اصفهان

علی حقی

 

haghi2012@gmail.com

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2523070

خلیل حکیمی فر

 

behfar_mehr@yahoo.com

استادیار

دانشگاه سیستان و بلوچستان

عظیم حمزئیان

 

ahamzeian@semnan.ac.ir

دانشیار

دانشگاه سمنان

علیرضا خواجه گیر

 

a.khajegir1350@gmail.com

دانشیار

دانشگاه شهرکرد

سید کریم خوب بین خوش نظر

 

khoshnazar110@gmail.com

استادیار

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

سید محمد علی دیباجی

 

dibaji@ut.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تهران (پردیس فارابی)

 قمhttps://www.webofscience.com/wos/author/record/3354681

عسگر دیرباز

 

a.dirbaz5597@gmail.com

دانشیار

دانشگاه قم

بمانعلی دهقان

 

badehghan@yazd.ac.ir

دانشیار

دانشگاه یزد

محمد جواد ذریه

 

zorrieh.j57@gmail.com

استادیار

هیأت علمی

شهاب الدین ذوفقاری

 

shahabquran@yahoo.com

استادیار

هیات علمی

محمد ربانی

 

rabbani@ut.ac.ir

دانشگاه اصفهان

سعید رحیمیان

 

sd.rahimian@gmail.com

استاد

دانشگاه شیراز

فروغ السادات رحیم پور

 

fr.rahimpoor@gmail.com

دانشیار

دانشگاه اصفهان

محمد علی رستمیان

 

m.a.rostamian@ltr.ui.ac.ir

استادیار

دانشگاه اصفهان

زهرا رسولی

 

zrasuli92@gmail.com

استادیار

دانشگاه بجنورد

سپیده رضی

 

sepidehrazi@gmail.com

سایر

دانشگاه اصفهان

ابراهیم رضایی

 

e.rezaei@ahl.ui.ac.ir

استادیار

دانشگاه اصفهان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2051712

رضا رضازاده

 

rezakashany@gmail.com

دانشیار

دانشگاه ایلام

رسول رکنی زاده

 

r.roknizadeh@gmail.com

استاد

دانشگاه اصفهان

مجتبی زروانی

 

zurvani@ut.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تهران

سیدحسین سیدموسوی

 

shmosavi@um.ac.ir

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

مریم سعیدیان

 

msaeedyan@ltr.ui.ac.ir

دانشیار

دانشگاه اصفهان

محمد سعیدی مهر

 

saeedimehr@yahoo.com

استاد

دانشگاه تربیت مدرس

محمد سلطانی رنانی

 

m.soltani@ltr.ui.ac.ir

استادیار

دانشگاه اصفهان

علی سنائی

 

sanaee@semnan.ac.ir

دانشیار

دانشگاه سمنان

جعفر شانظری

 

jshanazari@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه اصفهان

مالک شجاعی

 

malekmind@yahoo.com

استادیار

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

محسن شیراوند

 

m.shiravand23@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

محمد شکری فومشی

 

mshokrif@gmail.com

استاد

دانشگاه ادیان و مذاهب

حسین شهبازی

 

hossein.shahbazi64@yahoo.com

استادیار

دانشگاه تبریز

مجید صادقی

 

majd@ltr.ui.ac.ir

دانشیار

دانشگاه اصفهان

مهراب صادق نیا

 

sadeghniam@yahoo.com

استادیار

دانشگاه ادیان و مذاهب

مجید طاوسی ینگابادی

 

majidtavoosi62@gmail.com

استادیار

دانشگاه شهید چمران

احمد عابدی سروستانی

 

abediac@gmail.com

دانشیار

دانشگاه گرگان

احمد عبادی

 

ebadiabc@gmail.com

دانشیار

دانشگاه اصفهان

ولی عبدی

 

v_abdi@ferdowsi.um.ac.ir

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2194197

محمد عترت دوست

 

etratdoost@sru.ac.ir

استادیار

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

مرتضی عرفانی

 

erfani.morteza@gmail.com

استادیار

 

حسین عزیزی

 

hosn.azizi@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

احمد عزیزخانی

 

ahmadazizkhani212@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

فائزه عظیم زاده

 

faezehazimzadeh@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه امام صادق

قربان علمی

 

gelmi@ut.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تهران

علیرضا فرجی

 

farajireza25@yahoo.com

استادیار

دانشگاه ایلام

اعظم قاسمی

 

azam_ghasemi@yahoo.com

استادیار

پژوهشگاه علوم انسانی

سحر کاوندی

 

drskavandi@znu.ac.ir

دانشیار

دانشگاه زنجان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/291786

علی کرباسی زاده

 

alikarbasi@ymail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

علی کلانتری

 

seyedali.kalantari@gmail.com

استادیار

 

رضا کورنگ بهشتی

 

rz.kbeheshti@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

ناصر گذشته

 

gozashte@yahoo.com

استادیار

دانشگاه تهران

مهدی گنجور

 

m.ganjvar@ltr.ui.ac.ir

دانشیار

دانشگاه اصفهان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3201103

فاطمه لاجوردی

 

lajevardi.ft@gmail.com

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

سید مهدی لطفی

 

m.lotfi@ltr.ui.ac.ir

دانشیار

دانشگاه اصفهان

حمیدرضا محبوبی

 

 

 

علی محمدی آشنانی

 

 

استادیار

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

محمد مهدی مشکاتی

 

 

 

مهدی مطیع

 

mahdimotia@gmail.com

دانشیار

دانشگاه اصفهان

مسعود مطهری نسب

 

motahari1200@gmail.com

دانش آموخته دکتری

دانشگاه اصفهان

احمدرضا مفتاح

 

meftah555@gmail.com

دانشیار

دانشگاه ادیان و مذاهب

وحید مقدم

 

v.moghadam@ahl.ui.ac.ir

استادیار

دانشگاه اصفهان

اسماعیل ملکوتی خواه

 

malakootikhah.es@gmail.com

استادیار

 

سید مهدی موسوی علیزاده

 

 

 

قدرت الله مومنی

 

gh_momeni@mail.mui.ac.ir

استادیار

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ناصر مومنی

 

nmomeni83@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه پیام نور اصفهان

حامد نظرپور

 

h.nazarpour@ltr.ui.ac.ir

استادیار

دانشگاه اصفهان

ابراهیم نوری

 

enoori@theo.usb.ac.ir

دانشیار

دانشگاه سیستان و بلوچستان

سید علی اصغر هاشم زاده

 

ph.morality@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

لیلا هوشنگی

 

lhoosh@alzahra.ac.ir

دانشیار

دانشگاه الزهرا