داوران سال 1399

داوران الهیات از 1/1/1399 تا 30/12/1399

 

#

نام داور

پست الکترونیکی

رتبه علمی

سمت / سازمان

اشتراک داوران در پایگاه های بین المللی و استفاده از آنها

1

مهدی ابراهیمی

ebrahimim@mums.ac.ir

استاد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

 

 

 

2

حسین اترک

atrakhossein@gmail.com

دانشیار

دانشگاه زنجان

 

 

 

 

3

محمدرضا ارشادی نیا

mr.ershadinia@hsu.ac.ir

دانشیار

دانشگاه حکیم سبزواری

 

 

 

 

4

جنان ایزدی

dr.j.izadi@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

5

سیمین اسفندیاری

si.esfandiari@razi.ac.ir

استادیار

 

 

 

 

 

6

حسین آقاحسینی

h.aghahosaini@gmail.com

استاد

دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

7

علیرضا آقاحسینی

alireza.aghahosseini@gmail.com

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

8

رضا اکبری

r.akbari@isu.ac.ir

استاد

دانشگاه امام صادق علیه السلام

 

 

 

 

9

سید مهدی امامی جمعه

1339smj@gmail.com

استاد

دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

10

عبدالله امیدی فرد

omidifard.f@gmail.com

 

دانشگاه قم

 

 

 

 

11

نفیسه اهل سرمدی

sarmadi.na58@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

12

سید مهدی بیابانکی

mehdibiabanaki@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصقهان

 

 

 

 

13

سجاد باغبان ماهر

baghbansajjad@gmail.com

 

دانشگاه هنر

 

 

 

 

14

محمد بیدهندی

bidhendimohammad@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

15

حمزه علی بهرامی

bahrame1918@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

16

علیرضا پارسا

alirezaparsa@gmail.com

دانشیار

دانشگاه پیام نور

 

 

 

 

17

زهرا پارساپور

zparsapoor@yahoo.com

استادیار

پژوهشگاه علوم انسانی

 

 

 

 

18

حمیدرضا پاشازانوس

pasha.hamidreza@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

19

مرضیه پیراوی

mpiravivanak@gmail.com

دانشیار

دانشگاه هنراصفهان

 

 

 

 

20

اعظم پرچم

azamparcham@gmail.com

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

21

سهیلا پیروز فر،

spirouzfar@um.ac.ir

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

 

22

ندا ترابی فارسانی

n.torabi@aui.ac.ir

 

دانشگاه هنر اصفهان

 

 

 

 

23

محمد علی توانا

tavana.mohammad@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه شیراز

 

 

 

 

24

اعلی تورانی

toran@alzahra.ac.ir

 

دانشگاه الزهرا

 

 

 

 

25

محسن جاهد

jahed.mohsen@znu.ac.ir

دانشیار

دانشگاه زنجان

 

 

 

 

26

جاودان، محمد

mjavdan1383@gmail.com

استادیار

دانشگاه ادیان و مذاهب

 

 

 

 

27

طاهره حاج ابراهیمی

thajebrahimi@yahoo.com

دانشیار

 

 

 

 

 

28

محمود حاجی احمدی

m.hajiahmadi1339@gmail.com

 

دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

29

بهجت‌السادات حجازی

hejazi@uk.ac.ir

دانشیار

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

 

 

 

30

سیده سمیه حسینی

sshosseini1361@gmail.com

سایر

پژوهشگر پسادکتری دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

31

امین حسن راد

aminhasanrad@yahoo.com

سایر

دانش‌آموخته دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

32

صحبت الله حسنوند

hasan.vand@yahoo.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

33

علی حقی

haghi2012@gmail.com

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

https://publons.com/researcher/4349944/ali-haghi/

 

 

 

 

34

عظیم حمزئیان

ahamzeian@semnan.ac.ir

دانشیار

دانشگاه سمنان

 

 

 

 

35

سمیه خادمی

somayekhademi47@yahoo.com

استادیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

 

 

 

36

زهرا خزاعی

z.khazaei@gmail.com

استاد

دانشگاه قم

 

 

 

 

37

علی خضری

alikhezri84@yahoo.com

استادیار

دانشگاه خلیج فارس

 

 

 

 

38

علیرضا خواجه گیر

a.khajegir1350@gmail.com

استادیار

دانشگاه شهرکرد

 

 

 

 

39

سید کریم خوب بین خوش نظر

khoshnazar110@gmail.com

استادیار

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

 

 

 

 

40

سید محمد علی دیباجی

dibaji@ut.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تهران (پردیس فارابی) قم

https://publons.com/researcher/4829390/seyed-mohammad-ali-dibaji/

 

 

 

 

41

عسگر دیرباز

a.dirbaz5597@gmail.com

دانشیار

دانشگاه قم

 

 

 

 

42

محمد جواد ذریه

zorrieh.j57@gmail.com

سایر

 

 

 

 

 

43

محمد علی رستمیان

rostamian89@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

44

سپیده رضی

sepidehrazi@gmail.com

سایر

 

 

 

 

 

45

ابراهیم رضایی

rezaeeebrahim@yahoo.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/3822491/ibrahim-rezaee/

 

 

 

46

رسول رکنی زاده

r.roknizadeh@gmail.com

استاد

دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

47

عباس یزدانی

a.yazdani@ut.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تهران

 

 

 

 

48

مجتبی زروانی

zurvani@ut.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تهران

 

 

 

 

49

مجتبی سپاهی

mmmsepahi@yahoo.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

50

سیدحسین سیدموسوی

shmosavi@um.ac.ir

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

 

51

اسماعیل سنگاری

e.sangari@ltr.ui.ac.ir

دانشیار

دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/1777032/esmaeil-sangari/

 

 

 

 

52

جعفر شانظری

jshanazari@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

53

نوری سادات شاهنگیان

n.s.shahangian@alzahra.ac.ir

دانشیار

دانشگاه الزهرا

 

 

 

 

 

 

 

54

محسن شیراوند

m.shiravand23@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

55

عبدالعلی شکر

alishokr67@gmail.com

دانشیار

دانشگاه شیراز

https://publons.com/researcher/1820612/abdolali-shokr/

 

 

 

 

56

محمد جواد شمس

shamsmohammadjavad@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه بین المللی امام خمینی

 

 

 

 

57

مجید صادقی

majd@ltr.ui.ac.ir

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

58

مهراب صادق نیا

sadeghniam@yahoo.com

استادیار

 

 

 

 

 

59

محمد جواد صافیان

javadsafian777@gmail.com

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

60

اسحاق طغیانی

etoghiani@yahoo.com

استاد

دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

61

احمد عبادی

ebadiabc@gmail.com

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

62

ولی عبدی

v_abdi@ferdowsi.um.ac.ir

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

https://publons.com/researcher/4218227/vali-abdi/

 

 

 

 

63

محمد علی عبدالهی

abdllahi@ut.ac.ir

دانشیار

پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

 

 

 

64

حسین عزیزی

hosn.azizi@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

65

احمد عزیزخانی

ahmadazizkhani212@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

66

علی عسگری یزدی

asgariyazdi@ut.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تهران

 

 

 

 

67

فائزه عظیم زاده

faezehazimzadeh@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه امام صادق

 

 

 

 

68

احسان علی اکبری بابوکانی

22aliakbari@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

69

قربان علمی

gelmi@ut.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/1394175/ghorban-elmi/

 

 

 

70

محمد مهدی علیمردی

alim536@outlook.com

دانشیار

دانشگاه ادیان و مذاهب

 

 

 

 

71

محمدجواد عنایتی

enayati1426@yahoo.com

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

 

72

عزیزالله فهیمی

aziz.fahimi@yahoo.com

استادیار

دانشگاه قم

 

 

 

 

73

محمود قیوم زاده

maarefteacher@yahoo.com

استاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

 

 

 

 

74

حمید کاویانی پویا

kavyani@uk.ac.ir

دانشیار

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

 

 

 

75

سحر کاوندی

drskavandi@znu.ac.ir

دانشیار

دانشگاه زنجان

https://publons.com/researcher/3006329/sahar-kavandi/

 

 

 

 

76

علی کرباسی زاده

alikarbasi@ymail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

77

رضا کورنگ بهشتی

rz.kbeheshti@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

78

ناصر گذشته

gozashte@yahoo.com

استادیار

دانشگاه تهران

 

79

مهدی گنجور

m.ganjvar@ltr.ui.ac.ir

دانشیار

دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/3237278/mahdi-ganjvar/

 

80

سید مهدی لطفی

mhdlotfi@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 

81

مهدی لک زایی

lakzaei@urd.ac.ir

استادیار

دانشگاه ادیان و مذاهب قم

 

82

علی محمدی آشنانی،

dr.mohammadi.quran@gmail.com

استادیار

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

 

83

محمدزاده، الهام

em_um2008@yahoo.com

استادیار

دانشگاه بجنورد

 

84

میردامادی، سیدمحمدحسین

smhm751@yahoo.com

دانش آموخته دکتری

دانشگاه اصفهان

 

85

مسیحا، عباس

masiha_72@yahoo.fr

استادیار

دانشگاه ادیان و مذاهب

 

86

مشکات، عبدالرسول

a.meshkat46@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصقهان

 

87

مشکاتی، محمد مهدی

mahdimeshkati@yahoo.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

88

مطیع، مهدی

mahdimotia@gmail.com

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 

89

مفتاح، احمدرضا

meftah555@gmail.com

دانشیار

دانشگاه ادیان و مذاهب

 

90

موحدی، محمدجواد

movahedi.mj@gmail.com

دانش آموخته دکتری

دانشگاه اصفهان

 

91

مومنی، ناصر

nmomeni83@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه پیام نور اصفهان

 

92

ندرلو، بیت اله

b.naderlou_philosophy@yahoo.com

دانش آموخته دکتری

دانشگاه اصفهان

 

93

حامد نظرپور

h.nazarpour@ltr.ui.ac.ir

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

94

ابوذر نوروزی

n.abouzar15@gmail.com

 

 

 

95

هاشم زاده، سید علی اصغر

ph.morality@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان