اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر جعفر شانظری

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه اصفهان

jshanazariyahoo.com

سردبیر

دکتر محمد بیدهندی

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان

m.bidltr.ui.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر محسن شیراوند

معارف اسلامی استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه اصفهان

m.shiravandltr.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر حمیدرضا آیت اللهی

فلسفه استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

hamidayatgmail.com

دکتر نصرالله حکمت

فلسفه استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی

n_hekmatsbu.ac.ir

دکتر روح الله عالمی

فلسفه استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران

ralamiut.ac.ir

دکتر قاسم کاکایی

الهیات استاد گروه الهیات دانشگاه شیراز

gkakaierose.shirazu.ac.ir

دکتر محمد ایلخانی

فلسفه استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی

m-ilkhanisbu.ac.ir

دکتر محمد ذبیحی

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم

zabihyahoo.com

دکتر یوسف شاقول

فلسفه دانشیار گروه فلسفه دانشگاه اصفهان

y.shaghoolltr.ui.ac.ir

دکتر عباس زراعت

حقوق استاد دانشگاه کاشان

zeraatkashanu.ac.ir

دکتر فروغ السادات رحیم پور

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان

f.rahimpourltr.ui.ac.ir

دکتر جعفر شانظری

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه اصفهان

jshanazariyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Slavoj Zizek

Philosophy and psychoanalysis The European Graduate School/EGS

cothres.ui.ac.ir

h-index: 135  

William Chittick

Department of Asian and American Studies at Stony Brook University American

william.chittickstonybrook.edu

Janis Esots

Professor of Philosophy at the University of London and the Institute for Islamic Studies of London

liarres.ui.ac.ir

Mohammed Rustom

Department of College of the Humanities Carleton University, Canada

myustomconnect.carleton.ca

h-index: 7  

کارشناس نشریه

زهرا بهشتی نژاد

دانشگاه اصفهان

cothres.ui.ac.ir

مدیر تولید محتوا

زهرا ظهرابی

کامپیوتر دانشگاه اصفهان

journals.ui.ac.ir
zahra.zohrabi93yahoo.com
03137934335


بعد از پذیرش مقاله نویسندگان محترم، ضمن اختصاص DOI خلاصه مقاله در قسمت "مقالات آماده به انتشار" منتشر خواهد شد. اکثر دانشگاهها و مراکز علمی مقالاتی که DOI به آنها اختصاص داد شده است را معادل با مقاله ای که منتشر شده است در نظر می گیرند.

بعد از ارسال مقاله توسط کارشناس نشریه به واحد تولید، مقاله ویراستاری شده و از سوی ویراستار نشریه برای تاییدیه نهایی نویسنده به ایشان ارجاع داده می شود. نویسنده در بازه زمانی اعلام شده می باید تغییرات اعمال شده ویراستار را بررسی و در مواردی که محتوا دچار نقصان شده است و مفاهیم تغییر یافته تذکرات لازم را اعلام نماید. ویراستار مجددا مقاله را بررسی و بعد از دریافت تاییدیه نهایی نویسنده مقاله را به ویراستار ناظر ارسال و بعد از تایید ویراستار ناظر مقاله به بخش صفحه ارایی ارسال می گردد. بعد از اتمام صفحه ارایی اخرین نسخه آماده شده مقاله جهت تایید پایانی نویسنده با ایشان ارسال می گردد. در صورتیکه در بازه مشخص شده نسبت به بازگرداندن مقاله اقدام ننماید، مقاله منتشر خواهد شد.