داوران سال 1401

 

داوران از تاریخ 1/1/ 1401 تا تاریخ 30/ 12/ 1401

 

نام

نام خانوادگی

 پست الکترونیکی

رتبه علمی

وابستگی سازمانی

مهدی

ابراهیمی

ebrahimim@mums.ac.ir

استاد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

محب علی

آبسالان

m.absalan@theo.usb.ac.ir

دانشیار

دانشگاه سیستان و بلوچستان

حسین

اترک

atrakhossein@gmail.com

دانشیار

دانشگاه زنجان

مصطفی

احمدزاده

mostafa.ahmadzadeh@gmail.com

استادیار

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اعظم

ایرجی نیا

airajinia@um.ac.ir

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

محمدرضا

ارشادی نیا

mr.ershadinia@hsu.ac.ir

دانشیار

دانشگاه حکیم سبزواری

محسن

ایزدی

mohseneizadi@yahoo.com

استادیار

دانشگاه قم

علی

اشرف امامی

imami@um.ac.ir

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

حسین

آقاحسینی

h.aghahosaini@gmail.com

استاد

دانشگاه اصفهان

رضا

اکبری

r.akbari@isu.ac.ir

استاد

دانشگاه امام صادق علیه السلام

مسعود

آلگونه

 

استادیار

دانشگاه اصفهان

عظیم

امیری

amiriazim1356@gmail.com

سایر

موسسه امام خمینی

سعید

انواری

saeed.anvari@atu.ac.ir

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبایی

نفیسه

اهل سرمدی

n.ahlsarmadi@ltr.ui.ac.ir

استادیار

دانشگاه اصفهان

مهدی

بابایی المشیری

mahdi.babaei.4495@gmail.com

استادیار

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

سید مهدی

بیابانکی

mehdibiabanaki@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

محمد

بیدهندی

bidhendimohammad@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه اصفهان

حمزه علی

بهرامی

bahrame1918@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

خلیل

بهرامی قصرچمی

dr.bahrami36@gmail.com

استادیار

واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد

مرضیه

پیراوی

mpiravivanak@gmail.com

دانشیار

دانشگاه هنراصفهان

محسن

جاهد

jahed.mohsen@znu.ac.ir

دانشیار

دانشگاه شهید بهشتی

محمود

حاجی احمدی

m.hajiahmadi1339@ltr.ui.ac.ir

استادیار

دانشگاه اصفهان

سیدمرتضی

حسینی شاهرودی

shahrudi@um.ac.ir

استاد

استاد دانشگاه فردوسی

علی

حقی

haghi2012@gmail.com

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2523070

خلیل

حکیمی فر

behfar_mehr@yahoo.com

استادیار

دانشگاه سیستان و بلوچستان

عظیم

حمزئیان

ahamzeian@semnan.ac.ir

دانشیار

دانشگاه سمنان

سمیه

خادمی

somayekhademi47@yahoo.com

استادیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

قدرت الله

خیاطیان

khayatian@semnan.ac.ir

استاد

دانشگاه سمنان

علیرضا

خواجه گیر

a.khajegir1350@gmail.com

دانشیار

دانشگاه شهرکرد

سید کریم

خوب بین خوش نظر

khoshnazar110@gmail.com

استادیار

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

عسگر

دیرباز

a.dirbaz5597@gmail.com

دانشیار

داانشگاه قم

محمد جواد

ذریه

zorrieh.j57@gmail.com

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

ابوذر

رجبی

rajabi@maaref.ac.ir

دانشیار

دانشگاه معارف اسلامی

سعید

رحیمیان

sd.rahimian@gmail.com

استاد

دانشگاه شیراز

فروغ السادات

رحیم پور

fr.rahimpoor@gmail.com

دانشیار

دانشگاه اصفهان

یداله

رستمی

rostami17@pnu.ac.ir

استادیار

دانشگاه پیام نور

محمد علی

رستمیان

m.a.rostamian@ltr.ui.ac.ir

استادیار

دانشگاه اصفهان

سپیده

رضی

sepidehrazi@gmail.com

سایر

دانشگاه اصفهان

ابراهیم

رضایی

e.rezaei@ahl.ui.ac.ir

استادیار

دانشگاه اصفهان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2051712

مجتبی

زروانی

zurvani@ut.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تهران

محمدرضا

ستوده نیا

m.sotudeh@ltr.ui.ac.ir

دانشیار

دانشگاه اصفهان

سیدحسین

سیدموسوی

shmosavi@um.ac.ir

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

عبدالرحیم

سلیمانی بهبهانی

soleimani@isca.ac.ir

استادیار

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

علی

سنائی

sanaee@semnan.ac.ir

دانشیار

دانشگاه سمنان

اسماعیل

سنگاری

e.sangari@ltr.ui.ac.ir

دانشیار

دانشگاه اصفهان

جعفر

شانظری

jshanazari@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه اصفهان

نوری سادات

شاهنگیان

n.s.shahangian@alzahra.ac.ir

دانشیار

دانشگاه الزهرا

مالک

شجاعی

malekmind@yahoo.com

استادیار

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

عباس

شیخ شعاعی

sheikhshoaee@gmail.com

استادیار

دانشگاه خوارزمی

محمد

شکری فومشی

mshokrif@gmail.com

استاد

دانشگاه ادیان و مذاهب

محمد جواد

شمس

mj.shams@isr.ikiu.ac.ir

دانشیار

دانشگاه بین المللی امام خمینی

محمدرضا

شمشیری

mo_shamshiri@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه ازاد اسلامی ، واحد اصفهان(خوراسگان)

حسین

شهبازی

hossein.shahbazi64@yahoo.com

استادیار

دانشگاه تبریز

مجید

صادقی

majd@ltr.ui.ac.ir

دانشیار

دانشگاه اصفهان

مهراب

صادق نیا

sadeghniam@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه ادیان و مذاهب

سید علی

طاهری خرم آبادی

ataheri@sharif.edu

استادیار

دانشگاه صنعتی شریف

محمد

عترت دوست

etratdoost@sru.ac.ir

استادیار

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

مهین

عرب

mhn.arab@gmail.com

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

مرتضی

عرفانی

erfani.morteza@gmail.com

استادیار

دانشگاه سیستان و بلوچستان

قربان

علمی

gelmi@ut.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تهران

محمد حسن

فاطمی نیا

fatemizxc@yahoo.com

سایر

موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی

مصطفی

فقیه اسفندیاری

rahigh504@gmail.com

استادیار

دانشگاه علوم رضوی

محمود

قیوم زاده

maarefteacher@yahoo.com

استاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

سحر

کاوندی

drskavandi@znu.ac.ir

دانشیار

دانشگاه زنجان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/291786

علی

کرباسی زاده

alikarbasi@ymail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

قاسمعلی

کوچنانی

kouchnani@ut.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تهران

رضا

کورنگ بهشتی

rz.kbeheshti@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

فاطمه

لاجوردی

lajevardi.ft@gmail.com

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

سید مهدی

لطفی

m.lotfi@ltr.ui.ac.ir

دانشیار

دانشگاه اصفهان

طوبی

لعل صاحبی

tu_sahebi@yahoo.com

سایر

دانشگاه فردوسی مشهد

حمیدرضا

محبوبی

h.mahboobi@modares.ac.ir

 

دانشگاه تربیت مدرس

رضا

محمدعلیزاده

mirzaalizadeh7@gmail.com

سایر

 (استاد مدعو) دانشگاه تبریز

سیدمحمدحسین

میردامادی

smhm751@yahoo.com

سایر

دانشگاه اصفهان

نفیسه

مصطفوی

na.mostafavi@tabriziau.ac.ir

استادیار

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

مهدی

مطیع

m.motia@ltr.ui.ac.ir

دانشیار

دانشگاه اصفهان

اسماعیل

ملکوتی خواه

malakootikhah.es@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

حامد

نظرپور

h.nazarpour@ltr.ui.ac.ir

استادیار

دانشگاه اصفهان

ابراهیم

نوری

enoori@theo.usb.ac.ir

دانشیار

دانشگاه سیستان و بلوچستان

رضا علی

نوروزی

nowrozi.r@gmail.com

دانشیار

دانشگاه اصفهان

ابوذر

نوروزی

n.abouzar@yahoo.com

استادیار

دانشگاه فرهنگیان

سید علی اصغر

هاشم زاده

ph.morality@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان