داوران سال 1398

 

داوران الهیات از 1/1/1398 تا 30/12/1398

 

 

 

نام داور

پست الکترونیک

مرتبه علمی

سمت/ سازمان

اشتراک داوران در پایگاه های بین المللی و استفاده از آنها

1

مهدی ابراهیمی

ebrahimim@mums.ac.ir

استاد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

2

سید محمدرضا ابن الرسول

ibnorrasool@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 

3

حسین اترک

atrakhossein@gmail.com

دانشیار

دانشگاه زنجان

 
 

 

4

حبیب رضا ارزانی

habibb_01@yahoo.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

 
 

 

5

محمدرضا ارشادی نیا

mr.ershadinia@hsu.ac.ir

دانشیار

دانشگاه حکیم سبزواری

 
 

 

6

محمد اسحاقی

m.eshaghi.a@ut.ac.ir

استادیار

دانشگاه تهران

 
 

 

7

رضا اکبری

r.akbari@isu.ac.ir

استاد

دانشگاه امام صادق (ع)

 
 

 

8

سید مهدی امامی جمعه

1339smj@gmail.com

استاد

دانشگاه اصفهان

 
 

 

9

نفیسه اهل سرمدی

sarmadi.na58@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

 
 

 

10

سید مهدی بیابانکی

mehdibiabanaki@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصقهان

 
 

 

11

محمد بیدهندی

bidhendimohammad@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 
 

 

12

حمزه علی بهرامی

bahrame1918@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

 
 

 

13

زهرا پارساپور

zparsapoor@yahoo.com

استادیار

هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی

 
 

 

14

حمیدرضا پاشازانوس

pasha.hamidreza@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

 
 

 

15

مرضیه پیراوی

mpiravivanak@gmail.com

دانشیار

دانشگاه هنراصفهان

 
 

 

16

اعظم پرچم

azamparcham@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

 
 

 

17

محسن جاهد

jahed.mohsen@znu.ac.ir

دانشیار

دانشگاه زنجان

 
 

 

18

سهیلا جلالی کندری

s.jalali@alzahra.ac.ir

دانشیار

دانشگاه الزهرا

https://publons.com/researcher/3799779/soheila-jalali-kondori/

 

 

19

طاهره حاج ابراهیمی

thajebrahimi@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

 
 

 

20

محمد رضا حاجی اسماعیلی

m.hajis1@yahoo.com

استاد

دانشگاه اصفهان

 
 

 

21

خلیل حکیمی فر

behfar_mehr@yahoo.com

استادیار

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 
 

 

22

عظیم حمزئیان

ahamzeian@semnan.ac.ir

دانشیار

دانشگاه سمنان

 
 

 

23

علی خضری

alikhezri84@yahoo.com

استادیار

دانشگاه خلیج فارس

 
 

 

24

علیرضا خواجه گیر

a.khajegir1350@gmail.com

استادیار

دانشگاه شهرکرد

 
 

 

25

حسین داورزنی

davarzani@ut.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تهران

 
 

 

26

سید محمد علی دیباجی

dibaji@ut.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تهران (پردیس فارابی) قم

https://publons.com/researcher/4829390/seyed-mohammad-ali-dibaji/

 

 

27

بمانعلی دهقان

badehghan@yazd.ac.ir

دانشیار

دانشگاه یزد

 
 

 

28

شهاب الدین ذوفقاری

shahabquran@yahoo.com

استادیار

دانشگاه فرهنگیان

 
 

 

29

فرح رامین

farah.ramin@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه قم

 
 

 

30

محمد علی رستمیان

rostamian89@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

 
 

 

31

ابراهیم رضایی

rezaeeebrahim@yahoo.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/3822491/ibrahim-rezaee/

 

 

32

بی بی سادات رضی بهابادی

b.razi@alzahra.ac.ir

دانشیار

دانشگاه الزهرا

https://publons.com/researcher/3438088/bibi-sadat-razi-bahabadi/

 

 

33

مجتبی زروانی

zurvani@ut.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تهران

 
 

 

34

مهدی زمانی

zamani108@gmail.com

دانشیار

دانشگاه پیام نور

 
 

 

35

محمدرضا ستوده نیا

bayanelm@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 
 

 

36

محمد سلطانی رنانی

m.soltani@ltr.ui.ac.ir

استادیار

دانشگاه اصفهان

 
 

 

37

عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی

soleimani@isca.ac.ir

استادیار

دانشگاه مفید

 
 

 

38

اسماعیل سنگاری

e.sangari@ltr.ui.ac.ir

دانشیار

دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/1777032/esmaeil-sangari/

 

 

39

جعفر شانظری

jshanazari@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 
 

 

40

نوری سادات شاهنگیان

n.s.shahangian@alzahra.ac.ir

دانشیار

دانشگاه الزهرا

 
 

 

41

منصور شاه ولی

shahvali@shirazu.ac.ir

استاد

دانشگاه شیراز

https://publons.com/researcher/1822608/mansoor-shahvali/

 

 

42

محسن شیراوند

m.shiravand23@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

 
 

 

43

عبدالعلی شکر

alishokr67@gmail.com

دانشیار

دانشگاه شیراز

https://publons.com/researcher/1820612/abdolali-shokr/

 

 

44

محمد جواد شمس

shamsmohammadjavad@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه بین المللی امام خمینی

 
 

 

45

محمد جواد صافیان

javadsafian777@gmail.com

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 
 

 

46

سیدمحمدصادق طباطبایی

tabatabaei@ase.ui.ac.ir

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 
 

 

47

محمدصالح طیب نیا

tayebnia.saleh@yahoo.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

 
 

 

48

اسحاق طغیانی

etoghiani@yahoo.com

استاد

دانشگاه اصفهان

 
 

 

49

نادعلی عاشوری تلوکی

nadali_ashoori@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه آزاد نجف آباد

 
 

 

50

احمد عبادی

ebadiabc@gmail.com

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 
 

 

51

احسان علی اکبری

e.aliakbari@ahl.ui.ac.ir

استادیار

دانشگاه اصفهان

 
 

 

52

قربان علمی

gelmi@ut.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/1394175/ghorban-elmi/

 

 

53

سید محمدکاظم علوی

alavismk@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه حکیم سبزواری

 
 

 

54

علی غفارزاده

a.ghafarzade@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

 
 

 

55

وحیده فخار نوغانی

fakhar@um.ac.ir

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

 
 

 

56

حمید کاویانی پویا

kavyani@uk.ac.ir

دانشیار

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 
 

 

57

امیراحسان کرباسی زاده

amir_karbasi@yahoo.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

 
 

 

58

علی کرباسی زاده

alikarbasi@ymail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

 
 

 

59

علیرضا کهنسال

kohansal-a@um.ac.ir

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

 
 

 

60

رضا کورنگ بهشتی

rz.kbeheshti@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

 
 

 

61

ناصر گذشته

gozashte@yahoo.com

استادیار

دانشگاه تهران

 
 

 

62

مهدی گنجور

m.ganjvar@ltr.ui.ac.ir

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 
 

 

63

بهروز محمدی منفرد

muhammadimunfared@ut.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تهران

 
 

 

64

مهدی مطیع

mahdimotia@gmail.com

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 
 

 

65

محمد مهدوی

mahdavi319@yahoo.com

استادیار

دانشگاه تبریز

 
 

 

66

محمدحسین مهدوی نژاد

h_mahdavinejad@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه پیام نور یزد

 
 

 

67

سید مهدی موسوی علیزاده

smamoosavi@gmail.com

     
 

 

68

بیت اله ندرلو

b.naderlou_philosophy@yahoo.com

پژوهشگر

دانشگاه اصفهان

 
 

 

69

حمید نساج

hamid.nassaj@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

 
 

 

70

حامد نظرپور

h.nazarpour@ltr.ui.ac.ir

استادیار

دانشگاه اصفهان

 
 

 

71

سعید نظری توکلی

sntavakkoli@ut.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تهران

 
 

 

72

ابوذر نوروزی

n.abouzar15@gmail.com

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا