واکاوی زیست‌بوم‌گرایانۀ گزاره‌های اساطیری اوستا با تأکید بر دیدگاه ژیلبر دوران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

گذار از بحران‌های زیست‌محیطی بدون تغییر نگرش و سبک زندگی بشر، امری ناممکن است. زیست‌بوم‌گرایان با تکیه بر همین تغییر نگرش و سبک زندگی کوشیده‌اند با ورود به علوم مختلف، از ظرفیت‌های آنها برای بهبود وضعیت محیط زیست بهره ببرند. الهیات و متون دینی به سبب گسترۀ نفوذ خود قابلیت ایجاد چنین تغییری را دارند. متن اوستا به سبب ارزش دینی و اسطوره‌ای آن و بسامد موضوعات در پیوند با محیط زیست از این دیدگاه درخور بررسی است. پژوهش پیش‌رو با رویکرد زیست‌بوم‌گرایانه و با نگاهی تطبیقی، در پی آن است که به چگونگی تأثیرگذاری گزاره‌های اوستا بر سبک زندگی و نگرش افراد بپردازد و ضمن نقد برخی از پیامدهای احتمالی منفی، به ارزیابی جامع از قابلیت‌های این متن برای صیانت از محیط زیست دست یابد. نتایج پس از پژوهش بر گزاره‌های اوستا نشان دادند منشأ کهن‌الگویی روایت‌های نمادینآن، متأثر از ناخودآگاه جمعی و نیز تأثیرگذار بر ناخودآگاه انسان است؛ این، امتیاز اصلی متن‌هایی است که ارزش دینی ـ اسطوره‌ای دارند.گذشته از معدود گزاره‌های اوستا که با اهداف زیست‌بوم‌گرایانه تناقض دارند، بسامد بالای مفاهیمِ در پیوند با محیط زیست و ارزش اسطوره‌ای آنها ظرفیتی بالقوه و شایان توجّه برای زیست‌بوم‌گرایان است. افزون بر تأثیرگذاری مستقیم این اثر بر باورمندان دیانت زرتشتی، تأثیر ژرف آن بر گویشوران زبان‌های هند و اروپایی درخور توجّه است. این پژوهش، عمدتاً بر پایة نظریۀ ژیلبر دوران در حوزة تخیل و نمادپردازی برآمده از تخیّل با رویکرد اسطوره‌شناسی تطبیقی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Ecological Recognition of Avesta’s Mythological Propositions based on Gilbert Durand’s Point of View

نویسندگان [English]

  • Hasti Ghaderi Sohi 1
  • Mehyar Alavi Moghaddam 2
  • Ebrahim Estaji 3
  • Ali Tasnimi 3
1 Ph. D. Student, Department of Persian Language and Literature (Epic Literature), Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
2 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
3 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

1-   Introduction
Transition to environmental crises is impossible without changing human attitudes and lifestyles. Accordingly, ecologists have tried to tap into the different sciences to investigate their potential to improve the environment. Theology and religious texts are capable of making such a change. Avesta's text can be examined from this perspective because of its religious and mythical value and the frequency of issues related to ecology. The present study, with an ecological and comparative approach, seeks to examine how Avesta's statements influence individuals’ lifestyles and attitudes.
 
2- Theoretical Framework
The most serious challenge for human beings today is to find a way to protect the environment, which has been severely damaged by human development. Accordingly, finding the potential of religious texts based on an ecological approach to influence human attitudes and lifestyles is the most important task that should be on the agenda of religious scholars. Among them, the Avesta text, on the one hand, due to its late age, has had an impact on later works, especially the works of Indo-European languages ​​that have been written after it in an intertextual manner. The influential aspect of Avesta can be used to change people's lifestyles and improve the environment.
 
3- Methodology
This research is based on the method of collecting library information. The method of data analysis is qualitative and inductive reasoning (from the whole the detail).
 
4- Discussion
Avesta, in addition to its religious value, has a mythical value; therefore, it can be examined with mythological perspectives. One view that can help to understand the place of these propositions in the human mind is Gilbert Durand's view of myths, the application of which, along with Carl Gustav Jung's theory of archetypes, can lead to an understanding of how they work in the human mind.
5- Conclusions
From an ecological point of view, Avesta can be important in changing human attitudes toward the environment for the following reasons: Avesta is a religious text that also has mythological value. Because of its religious nature, it influences the view of Zoroastrian believers, and on the other hand, because of the mythological value of some propositions, it impacts a wider group of people, especially speakers of Indian languages. The function of mythical propositions, including Avestan mythological propositions, is such that it can affect the human subconscious and psyche due to being archetypal while being influenced by the collective subconscious mind.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avesta
  • Ecologicalism
  • Theological Influence
  • Environment
  • Myth
  • Comparative Approach
منابع
1-     ابراهیم‌نیا، رضا، (1383)، «اهمیت محیط زیست در ایران باستان»، مجلۀ تاریخ‌پژوهی، شمارۀ 20، صص 120-113.
2-   اسنودن، روت، (1389)، خودآموز یونگ (آموزش مبانی روان‌شناسی تحلیلی و آشنایی با نظریه‌های او)، ترجمۀ نورالدین رحمانیان، تهران، آشیان، چاپ سوم.
3-     پورداود، ابراهیم، (1386)، فرهنگ ایران باستان، تهران، اساطیر، چاپ دوم.
4-     تفضلی، احمد، (1386)، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، به کوشش ژاله آموزگار، تهران، سخن، چاپ پنجم.
5-     حدادی، محسن، (1383)، «ادیان و محیط زیست "مروری بر مجموعۀ 9 جلدی ادیان و محیط زیست"»، اخبار ادیان، شمارۀ 12، صص 65-60.
6-     دابسون، اندرو، (1377)، فلسفه و اندیشۀ سبزها، ترجمۀ محمد حسن ثلاثی، تهران، آگه.
7-     دوران، ژیلبر، (1398)، تخیل نمادین، ترجمۀ روح‌الله نعمت‌اللهی، تهران، حکمت کلمه، چاپ اول.
8-     شولتز، دوان و شولتز، سیدنی، (1394)، نظریه‌های شخصیت، تهران، ویرایش، چاپ سی‌ودوم.
9-     طوسی، خواجه نصیرالدین، (1326)، اساس‌الاقتباس، تصحیح محمدتقی مدرس رضوی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول.
10- عروج‌نیا، پروانه و لیلا هوشنگی، (1395)، «متون دینی زرتشتی و محیط زیست: نقش انسان در آبادانی زمین و طبیعت»، پژوهشنامۀ ادیان، شمارۀ 20، سال دهم، صص 131-111.
11- قادری سُهی، هستی و مهیار علوی‌مقدّم، (1396)، «نقش نگرش زیست‌بوم‌گرایی در تقویّت اقتصاد مقاومتی و اجرایی‌شدن اهداف آن»، مجموعه مقالات همایش ملّی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی، دانشگاه آباده، صص 7-1.
12- کارسون، راشل، (1388)، بهار خاموش، ترجمۀ عبدالحسین وهاب‌زاده و عوض کوچکی و امین علیزاده، مشهد، جهاد دانشگاهی، چاپ دوم.
13- گاثاها، (1394)، تألیف و ترجمۀ ابراهیم پورداود، تهران، اساطیر، چاپ اول.
14- محقق‌داماد، مصطفی، (1390)، «الهیات محیط زیست "گزارشی از آرمان شهر علامه اقبال لاهوری"»، مجلۀ اخلاق زیستی، شمارۀ 1، صص 192-171.
15- مهدیزاده، جواد، (1386)، «در جست و جوی زندگی سبز "نظری به اندیشه‌های نوین زیست‌بوم گرایی"»، جستارهای شهرسازی، سال 6، شمارۀ 21، صص 45-28.
16- نامورمطلق، بهمن، (1392)، درآمدی بر اسطوره‌شناسی نظریه‌ها و کاربردها، تهران، سخن، چاپ اول.
17- نصر، سیدحسین، (1386)، دین و نظم طبیعت، ترجمۀ انشاءالله رحمتی، تهران، نی، چاپ دوم.
18- ویسپرد، خرده‌اوستا، وندیداد، (1394)، گردآوری و تألیف ابراهیم پورداود و جیمز دارمستتر، تهران، اساطیر، چاپ اول.
19- یسنا (نامۀ زرتشت)، (1394)، گردآوری و تألیف ابراهیم پورداود، تهران، اساطیر، چاپ اول.
20- یشت‌ها (1و2)، (1394)، گردآوری و تألیف ابراهیم پورداود، تهران، اساطیر، چاپ اول.
21- یونگ، کارل‌گوستاو، (1390)، چهار صورت مثالی (مادر، ولادت مجدد، روح، چهرۀ مکّار)، ترجمۀ پروین فرامرزی، مشهد، به‌نشر، چاپ سوم.
22-  Corbin, Henry, (1989), Spiritual Body and Celestial Earth From Mazdean Iran to Shi'ite Iran,Nancy Pearson (trans.), Princeton, Princeton University Press, Fifth printing with Prelude to the Second Edition.
23-  Malandra, William, (1983), An Introduction to Ancient Iranian Religion: Readings from the Avesta and Achaemenid Inscriptions, V.2, Minneapolis, Minnesota Publications in the Humanities, First English language edition.