تأملی بر معنای ایمان در آیین بودا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموختۀ دکتری رشته ادیان و عرفان، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران. مؤلف دایره المعارف بزرگ اسلامی و عضو گروه ادیان و عرفان

چکیده

آیین بودا در زمرۀ ادیان بزرگ جهان به‌شمار می‌آید و با جذابیت‌های خاص خود درصدد است حیاتی اخلاقی، آرمانی و متفکرانه را به ارمغان آورد. بودیسم با تأکید بر تأمل و خودشناسی به جای اعتقادورزی و شعائرگرایی، معنای ایمان را متحول ساخت؛ هرچند آن را از صحنۀ زیست بشری محو نکرد. متون بودایی از ایمان (سدها) به بودا به‌مثابۀ راهنما/آموزگار به‌عنوان شرط لازم برای آغاز سلوک سخن می‌گوید؛ اما این ایمان، شرط کافی برای نجات نیست و هرکس می‌باید همچون بودا در جست‌وجوی حقیقت برآید تا با تحقق بودای درون خویش به اشراق دست یابد و خود، نجات را تجربه کند. این نکته که ایمان آغازین در بودیسم مستلزم نوعی معرفت است، اختلاف‌نظرهایی را در باب تقدم ایمان یا معرفت برانگیخته است؛ اما بی‌تردید ایمان کورکورانه و الزام‌آور در بودیسم مطرود است. در میان فرق گوناگون بودایی، سنت شین (آمیدابودا/سرزمین پاک) با اتکای کامل بر نیروی «دیگر» یا آمیدا و ذن بودیسم با اعتماد بر نیروی «خود» برای تحقق ذهن حقیقی، به‌عنوان دو مدل ایمانی شین‌جین و چوشین مطرح شده‌اند. در این مقاله، پس از واکاوی معنای ایمان در متون بودایی، این دو مفهوم ایمانی در مقایسه با ایمان مسیحی و نیز واژه‌های قرین با سدها به‌ویژه بهکتی بررسی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Reflection on the Meaning of Faith in Buddhism

نویسنده [English]

  • Homeyra Arsanjani
Ph. D. Graduated of Religion and Mysticism, Faculty of Theology and Islamic Studies University of Tehran, Tehran, Iran Author of the Great Islamic Encyclopedia and member of the Department of Religions and Mysticism
چکیده [English]

Buddhism is one of the world's great religions intending to bring about a moral, ideal, and thoughtful living. Buddhism changed the conception of faith by emphasizing meditation and self-knowledge instead of belief and ritualism. Buddhist texts speak of faith (saddha) and confidence in the Buddha as a teacher, which is a necessary condition for the first step on the path. This faith is not, however, regarded as a sufficient condition for salvation, but each person, following Buddha, should seek the truth and experience Liberation through his own personal effort and intelligence; everyone can achieve enlightenment by realizing one’s own Buddha-nature.  The fact that in Buddhism preliminary/initial faith requires some knowledge has raised controversies about the valuation of knowledge above faith, but there is no doubt that the blind and obligatory faith is rejected. Among the various Buddhist schools, Shin Buddhism (Amida Buddha/Pure Land) with a total reliance on Other-power or Amida, and Zen Buddhism in which confidence in Self-power leads to the realization of one’s own true mind, as two models of faith, Shinjin and Chushin, are suggested. In the present study, after analyzing the conception of faith in Buddhist texts, the two models were compared with the Christian faith. Also, the closest words to Saddha in the Pāli Canon, especially Bhakti, have been discussed. William Sessions enumerates six models of faith arguing about some of their features that Shinjin exemplifies or permits  and other features that Shinjin excludes. He also discusses the differences and the structural similarities between the Buddhist faith and the Christian faith. In this regard, Shinjin and Choshin differ from the Christian faith; for example, Shinjin can be considered faith, but the Other-power, as its ‘object’ of faith, is Amida’s not God’s (or Christ’s); and Choshin is not a personal relation, hence, there is no ‘object’ of faith and no external agent-cause of faith. In fact, Choshin is not dependent on the trust of another but is self- relience. However, Buddhist transformation and Christian conversion in terms of achieving one’s deepest-original self, the necessity of faith for the supreme goal of enlightenment in Buddhism and of salvation in Christianity, the Nembutsu (call/think on Amida) and Christian prayer, are similar in many respects. Also, both Choshin experience and Christian-faith experience are essentially supernatural with a deep and lasting authority as regards their transcending causality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buddhism
  • Faith (Saddha)
  • Shinjin
  • Amida Buddha
  • Chushin
منابع
1- اسمارت، نینیان، (1390)، تجربۀ دینی بشر، ترجمۀ مرتضی گودرزی، تهران، سمت، چاپ چهارم.
2- پاشایی، عسکری، (1375)، بودا، گزارش کانون پالی، تهران، انتشارات فیروزه، چاپ ششم.
3- راداکریشنان، سروپالی، (1393)، تاریخ فلسفۀ شرق، ترجمۀ خسرو جهانداری، جلد دوم، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم.
4- سوزوکی، دایستز تیتارو، (1385)، عرفان مسیحی و بودایی، ترجمۀ عذرا اسماعیلی، تهران، نشر مثلث، چاپ دوم.
5- شومان، هانس ولفگانگ، (1375)، آئین بودا، تعلیمات و مکتب‌های بودایی، ترجمۀ عسکری پاشایی، تهران، انتشارات فیروزه، چاپ دوم.
6- Cantwell, Catty, (2009), Buddhism, the Basis, London & New York, Routledge;
7- Conze, Edward, (1954), “the Buddhism of Faith”, Buddhist Texts Through the Ages, Edward Conze (Ed.), Oxford, Bruno Cassirer Ltd;
8- Das Gupta, Mrinal , (1930), “Sraddha and Bhakti in Vedic Literature”, Indian Historical Quarterly, Narendra Nath law (Ed.), vol. VI, Calcutta , Caxton Publications,  pp. 315-333; 
9- Dutt , N., (1979), “Place of Faith in Buddhism”, Indian Historical Quarterly, Narendra Nath law (Ed.), vol . XVI, Calcutta, Caxton Publications, pp. 639-646;
10- Eliot, Charles, (1954), Hinduism and Buddhism, vol. 2, London, Routledge & Kegan Paul Ltd;
11- Grierson, George A, (1980), “Bhakti-Marga”, The Encyclopædia of Religion and Ethics, James Hastings (Ed.), vol. II, Edinburgh & New York, T. & T. Clark Ltd;
12- Harris, Elizabeth J., (1998), What Buddhists Believe, Oxford, Oneworld Publications;
13- Horner, I. B., (1954), “the Dhamma”, Buddhist Texts Through the Ages, Edward Conze (Ed.), Oxford, Bruno Cassirer Ltd;
14- Humphreys, Christmas, (1955), Buddhism, London, Penguin Books;
15- Humphreys, Christmas, (1984), A popular Dictionary of Buddhism, London, Curzon Press Ltd;
16- Jayathilleke, K.N., (2008), Early Buddhist Theory of Knowledge, London, George Allen & Unwin Ltd;
17- Klostermaier , Klaus K ., (1999), Buddhism , A Short  Introduction, Oxford, Oneworld Publications;
18- Kyokai, Bukkyo Dendo, (1966), The Teaching of Buddha, Tokyo, Author;
19- Linge, Treror, (1971), “Faith (Buddhism)”,  A  Dictionary of Comparative Religion, S. G. F., Brandon (Ed.), Weidenfeld and Nicolson Ltd;
20- Macdonell, Arthur Anthony, (1965),  A Practical Sanskrit Dictionary, London, Oxford University Press;
21- Mommaers, Paul, & Bragt, Jan Van, (1995), Mysticism Buddhist and Christian, Encounters with Jan Van Ruusbroec, New York, Crossroad Publishing Company;
22- Moore, George  Foot, (1954), History of  Religions, New York, Charles Scribner’s Sons Publishers;
23- Pannyanada, Sao, (2001) Saddha ( Faith ) is the Fundamental Step to become a Buddhist,  Retrieved January 23, 2001, from: http://www.myanmarnet.net/nibbana/article 1.htm.;
24- Pelikan, Jaroslav, (1987), “Faith”, The Encyclopedia of Religion, Mircea Eliade (Ed.), vol.5, London & New York, Collier Macmillan Publishers; 
25- Rahula , Walpola, (2008), What the Buddha Taught, England, Oneworld Publications; 
26- Sessions, William Lad, (1994), The Concept of Faith, A Philosophical Investigation, New York & London, Cornell University Press;
27- Thomas, Edward, (1996), The History of Buddhist Thought, London & New York, Routledge;
28- Turner, R. L., (1969), A Comparative Dictionary of the Indo – Aryan Languages, London, Oxford University Press;
29- Werner, Karel, (1993), “Love and  Devotion in Buddhism”, Love Divine, Studies in Bhakti and Devotional Mysticism, Karel Werner (Ed.), Richmond, Curzen Press;