دوره و شماره: دوره 12، شماره 26، دی 1400 
فلسفۀ نبوت از دیدگاه شیخ طوسی و ملاصدرا

صفحه 113-124

10.22108/coth.2021.126452.1504

زهراسادات نژادتبریزی فرد؛ نفیسه اهل سرمدی؛ سید مهدی امامی جمعه