بازخوانی مبانی معرفت‌شناختی امام‌خمینی در مواجهه با بیماری همه‌گیر کوید 19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه عمومی، دانشکده چند رسانه ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

امام‌خمینی در آثار فلسفی و عرفانی خود، به شرایط سخت با تعابیر «ابتلائات» و «شرور» امعان نظر دارد و به توجیه جایگاه شرور در کل نظام هستی و ریشۀ آنها در عالم لاهوت و غایت ابتلائات در زندگی می‌پردازد.
بنابر اصول و مبانی عرفانی امام، ابتلا به کرونا به نقص جسمانی مربوط است که ریشه در مرتبۀ اعیان ثابته و تجلیات اسمای جلالی و درنهایت شئون ذاتی حق تعالی دارد که از آن به «نفایس جواهر اسماء» تعبیر می‌شود.
تقدم اسمای جمال بر اسمای جلال در عرفان با نگرۀ فلسفی حداکثری‌بودن جهات خیر بر امور شر همسو است و اصل کمون جمال در اسمای جلال یا بطون خیر در هر حادثۀ ناگوار هم‌راستا با اندیشه دینی جبران‌انگاری است.
بنابر مبانی فلسفی، حوادث ناگوار را باید در نسبت با کل حوادث عالم سنجید و احسنیت نظام کل بر پایۀ برهان لمّی مطرح است.
برپایۀ این اصول، شیوع کوید 19 می‌تواند مقدمۀ بهبود دعا، تضرع و تقرب به پروردگار، افزایش یاد آخرت و عرصۀ بروز کمک‌های مؤمنانه باشد. همچنین، اعتقاد بر چینش عالم براساس علیت، مستلزم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و تقویت زیرساختارهای درمانی کشور در زمینۀ مداوا و پیشگیری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Review of Epistemological Foundations of Imam Khomeini's Teachings in Dealing with the COVID-19 Pandemic

نویسنده [English]

  • Nafise Mostafavi
Assistant Professor, Department of General. Faculty of Multimedia, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Abstract
According to Imam Khomeini's philosophical view, which is influenced by the principles of transcendent wisdom and Avicennian Philosophy, the Corona Virus does not interfere with the bestness of the whole system of existence. In addition, the plenary goodness and the little evil are necessary in conflict with the roles in the material world. The bestness of the whole system of existence can be proved byburhān al-limmī(demonstrative proof) and through the sovereigntyof its cause in perfection and similarity of the cause and effect in immutable attributes.
Susceptibility to illness can be either high or low and is effective in being affected by the Corona Virus.  Accordingly, susceptibility to the Corona Virus precedes being infected by this virus in terms of perfection and dignity and is considered evil. In contrast, being physically strong and healthy and the resistance of the body against diseases are viewed as good and are posterior to health and wellness in terms of perfection and dignity. The public attention to the injection of the Corona vaccine in order to increase their wellness and immunity is an indication of perfection and dignity.
In Islamic mysticism, to identify the status and origin of evil, it is necessary to  understand the Divine Names. One gets infected by Corona Virus as a result of a defect in his immune system. This physical defect stems from susceptibility in spite of immutability. It is originated from the manifestation of the Glory Names of God in the realm of Divinity. The Glory and Beauty Names are manifestations of the Greatest Name of God, and the manifestations of the Divine Names are the essences of the Divine Names or the inherent attributes of God. In order for the Divine mercy to overcome the Divine wrath, the Glory Names should be prior to the Beauty Names. This is the prominence of goodness over evil in the world of manifestations. One of the Beauty Names of God is ‘Salām’, the manifestation of which requires the absolute goodness of the world. On the other hand, in any Glory, there is beauty hidden, and in any evil, there are some wisdom and benefits. The mystic, at the station of unity of the Names, does not see the multiplicity of the Glory and Beauty names. Rather, he views all the Divine Names united in the Greatest Name of God. Furthermore, he does not consider one Name superior to another. For him, illness, health, poverty, and wealth are the same.
In the spread of the Corona Virus, there are some benefits including strengthening the self while one experiencing patience, supplication, and disconnection from the material world, enlightenment of the self, salvation, paying attention to the Hereafter, welcoming Prayer and worship, as well as the reward and punishment in Hereafter, which are in line with Imam Khomeini's teachings.
Moreover, the improvement of the environment and reduction of pollution increased identification and faithful contributions, and prosperity of some professions are some of the positive consequences of the COVID-19 Pandemic.
Compensation is a religious view that is consistent with the Divine Justice in the world and Hereafter. The compensation of the defects in the worldly blessings is explained by the benefits received in the Hereafter. This view is the most effective epistemological remedy which is generally presented by Imam Khomeini in the tribulations and can be generalized to the Corona-related problems.
Praying comes along with making an effort to achieve the results. Hardships could make a  person strong and make him/her try harder to get out of the problem. Most successful people have experienced failures from which they have learned something. The COVID-19 Pandemic provided an opportunity for the Iranian officials to improve the health care structures, try to make the Corona vaccine, and gain more experience.
A wise man views the arrangement of the Universe based on causality. Therefore, he tries to observe the health protocols. In case he gets infected, he refers to physicians – as one of the means of divine healinf-  to receive treatment and follows the medical instructions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • the Glory Names
  • COVID-19 Pandemic
منابع
1- ابن‌سینا، حسین بن عبداله، (1404)، الشفاء (الالهیات)، تصحیح سعید زائد و الاب قنواتی، قم، کتابخانه آیت‌اله مرعشی نجفی.
2- ----------------- ، (1381)، الاشارات و التنبیهات، تحقیق، مجتبی زارعی، قم، بوستان کتاب.
3- ابن‌عربی، محی‌الدین، (1370)، فصوص‌الحکم، تهران، الزهراء، چاپ دوم.
4- ارسطو، (1366)، ما بعد الطبیعه، شرف‌الدین خراسانى، تهران، گفتار.
5- اردبیلی، سید عبدالغنی، (1385)، تقریرات فلسفۀ امام‌خمینی، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام، چاپ دوم.
6- امام علی(ع)، (1375)، نهج‌البلاغه، ترجمه و شرح سید علی‌نقی فیض‌الاسلام، تهران، انتشارات فقیه سیدمهدی فیض‌الاسلام، چاپ دوم.
7- امام‌خمینی، سید روح‌اله، (1371)، شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی.
8- -------------، سرّ الصلوة، (1373الف)، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم.
9- ------------- ، (1373ب)، شرح چهل حدیث، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ پنجم.
10- ------------ ، (1374)، شرح دعاءالسحر، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی.
11- ------------ ، (1378)، آداب الصلوة، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ هفتم.
12- ------------ ، (1379)، حدیث الطلب والاراده، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی‌، چاپ اول.
13- ------------ ، (1381)، تفسیر سوره حمد، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ ششم.
14- ------------ ، (1384)، مصباح الهدایة الی الخلافة والولایة، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی.
15- ------------- ، (1406)، تعلیقات علی شرح فصوص الحکم ومصباح الانس، تهران، مؤسسۀ پاسدار اسلام.
16- ------------ ، (1427)، التعلیقة علی الفوائد الرضویة، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم.
17- ------------- ، (1393)، دیوان امام، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ شصتم.
18- ------------ ، (بی‌تا)، صحیفه نور، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی.
19- جامی، عبدالرحمن، (1383)، اشعة اللمعات، تحقیق هادی رستگار مقدم، قم، بوستان کتاب قم.
20- صدرالدین، محمد بن ابراهیم، (1383)، شرح اصول کافی، تصحیح محمد خواجوی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
21- -------------- ، (1381)، رساله سه اصل، تصحیح سید حسین نصر، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
22- ------------- ، (1368)، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، قم، مصطفوی.
23- طباطبایى، محمدحسین، (1395ق)، نهایه الحکمه، قم، مؤسسۀ نشر اسلامی.
24- فیض کاشانی، ملامحسن، (1358)، علم الیقین، قم، بیدار.
25- قیصری، محمد داود، (1375)، شرح فصوص الحکم، تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ اول.
26- قوام صفرى، مهدى، (1382)، نظریۀ صوت در فلسفۀ ارسطو، تهران، حکمت، چاپ اول.
27- کلینى، محمد بن یعقوب، (1407)، الکافی (ط - الإسلامیة)، تصحیح غفارى على‌اکبر و محمد آخوندى، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم.
28- کریم‌زاده قربانعلی، قراملکی، فرامرز و محمدحسن قدردان قراملکی، (1390)، «شر ادراکی از دیدگاه صدرالمتألهین»، اندیشۀ نوین دینی، شماره 25، صص 43-27.
29- مجلسی، محمدباقر، (1403)، بحارالانوار، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
30- مصطفوی، نفیسه، (1387)، تبیین و نقد نظریۀ ماده و صورت در فلسفۀ اسلامی‌ و مقایسۀ آن با فیزیک کوانتوم، تهران، دفتر نشر معارف.
31- ملاصالحی، حکمت‌اله، (1373)، «جمال و جلال در هنر»، کیهان فرهنگی، شماره 117-116، صص 41-36.