دوره و شماره: دوره 10، شماره 22، پاییز و زمستان 1398