دوره و شماره: دوره 10، شماره 21، خرداد 1398 
سنجش مرگ‌اندیشی با معنای زندگی از منظر حکمت متعالیه

صفحه 63-78

10.22108/coth.2019.112743.1187

صدیقه ابطحی؛ مهدی دهباشی؛ غلامحسین خدری؛ هادی وکیلی