دوره و شماره: دوره 13، شماره 28، دی 1401 
گونه‌شناسی ویژگی محوری خدا در کتب مقدس ادیان ابراهیمی

صفحه 155-172

10.22108/coth.2023.112253.1188

علی رضا فرهنگ قهفرخی؛ احمدرضا مفتاح؛ سعید بینای مطلق