دوره و شماره: دوره 13، شماره 27، خرداد 1401 
نسبت شرارت با ملکوت در قرآن و عهدین

صفحه 61-70

10.22108/coth.2022.129635.1615

سهیلا بوجاری طالخونچه؛ اعظم پرچم؛ حامد نظرپور


بررسی مقایسه‌ای کارکردهای اشه و ماعت

صفحه 71-84

10.22108/coth.2022.131095.1654

سید سعید رضا منتظری؛ مجید طامه؛ سعیده شریفی