دوره و شماره: دوره 11، شماره 23، بهار و تابستان 1399