دوره و شماره: دوره 5، شماره 12، اسفند 1393 

مقاله پژوهشی

زشتی‌گرایی نفس در حیات انسان از منظر قرآن و مکتب تحلیل روانی

صفحه 1-26

علی بنائیان اصفهانی؛ محمد جواد نجفی؛ حمید طاهر نشاط دوست