دوره و شماره: دوره 5، شماره 11، فروردین 1393 
بررسی تطبیقی سیمای فرعون در قرآن و عهد قدیم

صفحه 21-38

سید عباس خیراللهی؛ اصغر کریمی رکن آبادی؛ علی محمد میرجلیلی


بررسی تطبیقی برهان فطرت و برهان اجماع عام در اثبات وجود خدا

صفحه 169-188

حمیدرضا عبدلی مهرجردی؛ محمدحسین دهقانی محمود آبادی