مقاله پژوهشی
بررسی و نقد ارتباط مرگ و گناه در آثار آگوستین قدیس
2. بررسی و نقد ارتباط مرگ و گناه در آثار آگوستین قدیس

قاسم کاکائی؛ محبوبه جباره ناصرو

دوره 7، شماره 16 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2016.20766

چکیده
  مسئلة مرگ، مسئلة همیشگی بشر بوده است و ادیان و مکاتب فلسفی و کلامی، آن را ازجمله دغدغه‌های وجودی و معرفتی انسان می‌دانند. توجه به موضوع مرگ در آثار آگوستین و ارتباط آن با مقولة گناه کمتر مطرح شده است. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
وجه وجودیِ« شرّ» در آثار مانی: تبیین و سنجش
3. وجه وجودیِ« شرّ» در آثار مانی: تبیین و سنجش

مژگان خلیلی؛ حسین کلباسی اشتری

دوره 7، شماره 16 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 19-36

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2016.20767

چکیده
  از گذشتة دور، حل و توجیه مسئلة «شرّ» ازجمله پرسش‌های همیشگی و دشوار بشر در مسیر فهم هستی بوده است. سابقه و دیرینة‌ این مسئله در عرصه دین و نیز ادبیات، نشانة نقش آن در جهان‌بینی بشر نسبت به ریشه‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ملا محمدمهدی نراقی و نقد و ارزیابی نظریات وحدت وجود
4. ملا محمدمهدی نراقی و نقد و ارزیابی نظریات وحدت وجود

کورش آسمند؛ هاشم گلستانی؛ فتحعلی اکبری

دوره 7، شماره 16 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 37-48

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2016.20768

چکیده
  مسئله وحدت وجود ازجمله مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مطالب فلسفی و عرفانی است. این مسئله همواره محل بحث و تأمل اندیشمندان بسیاری بوده است. برخی چون ابن‌عربی، قونوی، عبدالرازق کاشانی با رویکرد شهودی و کسانی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی دیدگاه ابن میمون درباره نقش عقل و شرع در استکمال انسان، بر مبنای رویکرد صدرایی
5. بررسی دیدگاه ابن میمون درباره نقش عقل و شرع در استکمال انسان، بر مبنای رویکرد صدرایی

حجت ابراهیم نجف آبادی؛ جعفر شانظری

دوره 7، شماره 16 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 49-68

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2016.20769

چکیده
  ابن میمون آندلسی «عقل» را مهمترین ممیّزه انسان از سایر حیوانات و نعمتی از جانب خداوند برای بشر می داند که مهمترین عامل پیونددهنده بین او و حق تعالی می باشد. به باور این متفکر، میزان بهره گیری از این ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
خلود در عذاب جهنم از منظر ابن‌قیم جوزی و علامه طباطبایی
6. خلود در عذاب جهنم از منظر ابن‌قیم جوزی و علامه طباطبایی

جنان ایزدی؛ مجید صادقی حسن آبادی؛ فاطمه یوسفی کزج

دوره 7، شماره 16 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 69-86

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2016.20770

چکیده
  خلود اهل نار و عذاب ابدی یکی از بحث‌های مهم و پیچیده‌ای است که عالمان دیانت را مشغول کرده است و هریک به‌مقتضای اصول و مبانی فکری خویش روش متفاوتی برای حل این مسئله و سؤالات مطرح دراین‌باره در پیش گرفته‌اند؛ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی ارتباط «طور ورای عقل» ملاصدرا و «سپهر دین» کی‌یرکگور
7. بررسی ارتباط «طور ورای عقل» ملاصدرا و «سپهر دین» کی‌یرکگور

محمودرضا صدرایی؛ عباس حاجیها؛ اکبر گلی ملک آبادی؛ سید علی علم الهدی

دوره 7، شماره 16 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 87-100

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2016.20771

چکیده
  آیا حوزه‌ای فراتر از عقلِ منطق‌ناپذیر وجود دارد که احکامش ضد عقل باشد؟ این پرسش همواره عرفان را به رویارویی در برابر فلسفه فراخوانده است؛ ازاین‌رو، همیشه عرفا، عرفان‌شناسان و دین‌پژوهان در غرب مسیحی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
رابطه سعادت و فضیلت از دیدگاه ارسطو و فارابی
8. رابطه سعادت و فضیلت از دیدگاه ارسطو و فارابی

علی صبری؛ محمد کاظم علوی

دوره 7، شماره 16 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 101-114

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2016.20772

چکیده
  تبیین مسئله سعادت و فضیلت در نظام فکری ارسطو، به‌عنوان معلم اول و فارابی، به‌عنوان معلم ثانی، گره­گشای مهم‌ترین مسائل حکمت عملی، یعنی اخلاق و سیاست بوده است. مسئلة اساسی این نوشتار بیان رابطة فضیلت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بازکاوی مسئله تشبیه و تنزیه در آموزه وحدت تشکیکی وجود
9. بازکاوی مسئله تشبیه و تنزیه در آموزه وحدت تشکیکی وجود

حامد ناجی

دوره 7، شماره 16 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 115-124

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2016.20773

چکیده
  آموزة تشبیه و تنزیه یکی از پیچیده­ترین آموزه­های کلامی است که از دیرباز متفکران اسلامی را به خود مشغول کرده است. ازیک‌سو، اهل حدیث و اشاعره و ازسوی‌دیگر، معتزلیان و گروهی از متلکمان شیعه با قرائت‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعه تطبیقی حضرات خمس از دیدگاه قیصری و امام خمینی
10. مطالعه تطبیقی حضرات خمس از دیدگاه قیصری و امام خمینی

سیدمحمود یوسف‌ثانی؛ حسین زحمتکش زنجانی

دوره 7، شماره 16 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 125-142

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2016.20774

چکیده
  حضرات خمس، حقیقتی جامع در عرفان اسلامی است که نخستین‌بار در مکتب ابن‌عربی به شکل مصطلح آن مطرح شد. حضرات خمس ناظر بر درجات و مقامات وجود مطلق و مراتب کلّی هستی است که جایگاه ظهورات و تجلیات حق تعالی است. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی دیدگاه ویلفرد کنت‌ول اسمیت در مسئلۀ تنوع دینی
11. بررسی دیدگاه ویلفرد کنت‌ول اسمیت در مسئلۀ تنوع دینی

حامد نظرپور نجف آبادی؛ قربان علمی؛ مجتبی زروانی

دوره 7، شماره 16 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 143-156

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2016.21199

چکیده
  یکی از مسائل مهم دین‌پژوهی، مسئلۀ تنوع دینی است که امروزه اهمیت زیادی دارد. در این پژوهش، دیدگاه کنت‌ول اسمیت، یکی از برجسته‌ترین دین‌پژوهان معاصر، دربارۀ مسئلۀ تنوع دینی بررسی شده است. این بررسی با ...  بیشتر