دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389 
6. خداباوری، خودیابی یا ازخودبیگانگی

صفحه 77-96

مجید صادقی حسن آبادی؛ مهدی گنجور


7. معنای زندگی از دیدگاه جان کاتینگهام

صفحه 97-108

امیرعباس علیزمانی؛ مریم دریانی اصل