دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، مهر 1391 

مقاله پژوهشی

کارکردهای «الهیات» در سنّت مسیحی

صفحه 1-18

قاسم کاکایی؛ اشکان بحرانی


سعادت و معنا در مکتب ابن عربی

صفحه 43-56

مهدیه سادات کسایی‌زاده؛ امیرعباس علیزمانی؛ هادی وکیلی