مقاله پژوهشی
کارکردهای «الهیات» در سنّت مسیحی
2. کارکردهای «الهیات» در سنّت مسیحی

قاسم کاکایی؛ اشکان بحرانی

دوره 3، شماره 8 ، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-18

چکیده
    تعبیر «الهیات» در سنت مسیحی تعاریف و معناهای گوناگونی دارد. در این نوشته، ضمن پرداختن به این معانی و تعاریف می­کوشیم با روشن ساختن کارکردهای گستردۀ الهیات در مسیحیت، معنای این اصطلاح را که ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعه تطبیقی- تحلیلی بین آرای ملاصدرا و ملاهادی سبزواری در مورد مقام فوق تجردی انسان
3. مطالعه تطبیقی- تحلیلی بین آرای ملاصدرا و ملاهادی سبزواری در مورد مقام فوق تجردی انسان

علی ارشد ریاحی؛ هادی جعفری

دوره 3، شماره 8 ، پاییز و زمستان 1391، صفحه 19-42

چکیده
  در این مقاله به بررسی یکی از ویژگی‌های انسان به نام مقام فوق تجردی، از نگاه دو فیلسوف بزرگ: صدرالمتألهین و ملاهادی سبزواری، پرداخته شده است. در انسان شناسی فلسفی از منظر حکمت متعالیه و شارحان آن، به این ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سعادت و معنا در مکتب ابن عربی
4. سعادت و معنا در مکتب ابن عربی

مهدیه سادات کسایی‌زاده؛ امیرعباس علیزمانی؛ هادی وکیلی

دوره 3، شماره 8 ، پاییز و زمستان 1391، صفحه 43-56

چکیده
  مسأله «معنای زندگی»، در سه مفهوم ارزش، فایده و غایت زندگی، «سعادت» انسان را مورد پرسش قرار می­دهد. در نگاه عرفانی ابن عربی، معرفت کشفی نسبت به حقیقت که علم همراه با ایمان نیز خوانده می‌شود، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی نمودهای خودشکوفایی در قرآن و روان‌شناسی
5. بررسی تطبیقی نمودهای خودشکوفایی در قرآن و روان‌شناسی

علیرضا بخشایش

دوره 3، شماره 8 ، پاییز و زمستان 1391، صفحه 57-72

چکیده
    افراد در جامعه با یکدیگر متفاوتند. هر کدام هدف خاصی را دنبال می­کنند و براساس هدف، روش و مسیر متفاوتی را در زندگی انتخاب می­کنند. برخی افراد، بسیار معتقد و مستحکم هستند و در عین حال که در زندگی شخصی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مقایسۀ اجمالی «انسان‌شناسی» تومائی و صدرایی با تأکید بر ساختار تألیفیِ «جامع الهیات» و«اسفار»
6. مقایسۀ اجمالی «انسان‌شناسی» تومائی و صدرایی با تأکید بر ساختار تألیفیِ «جامع الهیات» و«اسفار»

رضا رضازاده

دوره 3، شماره 8 ، پاییز و زمستان 1391، صفحه 73-82

چکیده
  انسان‌شناسی جایگاهی بنیادین در نظام فلسفی- الهیاتیِ توماس آکویناس ) (Thomas Aquinas و ملاصدرا دارد؛ به گونه‌ای که نقش برجستۀ و مؤثر آن ‌را در ساختار تألیفیِِ دو اثر اصلی «جامع الهیاتِ»(Summa Theologiae)  آکویناس ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مقایسه و تطبیق آرای ابن سینا و توماس آکوئینی در مسائل مربوط به معاد
7. مقایسه و تطبیق آرای ابن سینا و توماس آکوئینی در مسائل مربوط به معاد

محمد مهدی مشکاتی

دوره 3، شماره 8 ، پاییز و زمستان 1391، صفحه 83-96

چکیده
  موضوع معاد از اهم مباحث دینی، فلسفی و کلامی است. ابن سینا فیلسوف مسلمان و توماس آکوئینی، فیلسوف و متکلم مسیحی، دو اندیشمند برجسته اند که در این زمینه دارای نظرهای خاصی هستند. ابن سینا در همه موارد (بجز ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
معناشناسی واژه «اسلام» در قرآن، با تاکید بر بررسی رابطه آن با پلورالیزم دینی
8. معناشناسی واژه «اسلام» در قرآن، با تاکید بر بررسی رابطه آن با پلورالیزم دینی

محمد جواد نجفی؛ جواد محمدی

دوره 3، شماره 8 ، پاییز و زمستان 1391، صفحه 97-116

چکیده
  این پژوهش بر آن است تا در خلال معناشناسی لغوی و قرآنی واژه «اسلام» رابطه آن را با بحث «پلورالیزم دینی» مورد کنکاش قرار دهد. «اسلام» در لغت از «سلم» گرفته شده و به معنای انقیاد و اظهار ...  بیشتر