مقاله پژوهشی
بررسی و نقد الاهیات سلبی دیونیسیوس در پرتو رهیافت قرآن و احادیث
2. بررسی و نقد الاهیات سلبی دیونیسیوس در پرتو رهیافت قرآن و احادیث

رضا برنجکار؛ ابوذر نوروزی

دوره 4، شماره 10 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-14

چکیده
    مهمترین بعد اسماء و صفات الهی جنبه معناشناختی آن است. تفسیر انسان از این جنبه اسماء و صفات، بر نوع ارتباط انسان با خداوند تاثیر عمیقی خواهد داشت، زیرا شناخت خدا و سخن گفتن با او از طریق اسماء و صفات ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی دیدگاه جی. ال. مکی درباره شر از منظر فلسفه سهروردی
3. بررسی دیدگاه جی. ال. مکی درباره شر از منظر فلسفه سهروردی

سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ ریحانه شایسته

دوره 4، شماره 10 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 15-28

چکیده
    مسأله شر از مسائلی است که برخی فیلسوفان ملحد، آن را دلیلی برای رد وجود خداوند عنوان کرده‌اند. جی. ال.‌ مکی از جمله فیلسوفانی است که در مقاله "‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شر و قدرت مطلق‌" (Evil and Omnipotence)، در صدد آن ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل فاعلیت و عنایت در متافیزیک افلاطونی، ارسطویی و سینوی
4. تحلیل فاعلیت و عنایت در متافیزیک افلاطونی، ارسطویی و سینوی

سید مهدی امامی جمعه؛ وحیده حداد

دوره 4، شماره 10 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 29-40

چکیده
    آیا نظام عالم فعلی- فاعلی است؟ و اگر فاعلیتی در کار است و عالم و مافیها را باید به عنوان فعل نگریست، آیا می‌توان نظام عالم را یک نظام عنایی دانست؟ در یونان باستان دو نظام بزرگ فلسفی توسط ارسطو و ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
صادر اول از دیدگاه پروکلس و صدر المتالهین
5. صادر اول از دیدگاه پروکلس و صدر المتالهین

سعید رحیمیان؛ زهرا اسکندری

دوره 4، شماره 10 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 41-50

چکیده
    یکی از مهمترین مسائل فلسفی برای همه مکاتب، از جمله مکاتبی که قائل به مبدئی الهی و واحد برای عالم هستند، تبیین کیفیت پیدایش عالم و چگونگی صادر شدن کثرات از واحد است. در این میان، فلاسفه مسلمان با توجه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تمایز میان ذات و واقعیت دین رفع: یک ابهام در روش پدیدارشناسی دین
6. تمایز میان ذات و واقعیت دین رفع: یک ابهام در روش پدیدارشناسی دین

محمدرضا قائمی نیک؛ مجتبی زروانی

دوره 4، شماره 10 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 51-70

چکیده
  پدیدارشناسیِ دین، بویژه در قرن بیستم، به‌ عنوان روش یا رهیافتی در دین ‌پژوهی، همچون یک روشِ تکمیلی برای تاریخ ادیان به‌کار گرفته شد تا در ورای پدیدارهای متکثر تاریخی ادیان، «ذات»ی واحد را صورت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مقایسه دیدگاه تکثرگرایی دینی هیک با دیدگاه انحصارگرایی دینی پلنتینگا
7. مقایسه دیدگاه تکثرگرایی دینی هیک با دیدگاه انحصارگرایی دینی پلنتینگا

عباس یزدانی؛ مهدی جهان مهر

دوره 4، شماره 10 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 71-82

چکیده
  هدف این مقاله مقایسه و ارزیابی دیدگاه جان هیک و آلوین پلنتینگا در مورد مسأله تنوع دینی است. هیک در تبیین دیدگاه تکثرگرایی خود، مشکلات انحصارگرایی و شمول گرایی دینی مسیحی را طرح کرده و تنها راه خلاصی از ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
امکان معجزه از دیدگاه قاضی عبدالجبارمعتزلی و فیلسوفان دین معاصر مسیحی
8. امکان معجزه از دیدگاه قاضی عبدالجبارمعتزلی و فیلسوفان دین معاصر مسیحی

عباس دهقانی نژاد؛ محمّد سعیدی مهر

دوره 4، شماره 10 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 83-92

چکیده
    یکی از مباحث فلسفی معاصر درباره معجزه، بحث امکان معجزه است. درباره امکان وقوع معجزه دوگونه سؤال مطرح است: اول این که آیا معجزه مفهومی خود متناقض است؟ دوم این که آیا معجزه با قوانین علمی و فلسفی‌ای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پاسخ بوئتیوس به دشوارۀ شر
9. پاسخ بوئتیوس به دشوارۀ شر

سحر کاوندی؛ داود قرجالو

دوره 4، شماره 10 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 93-104

چکیده
  رویکرد اصلی نوشتار حاضر، ترسیم دیدگاه بوئتیوس، فیلسوف نامدار رومی قرون وسطی به مسأله شر است. وی بی‌آنکه مرتکب خطایی شده باشد، در بند و به مرگ محکوم شده، بجّد با دشواره شر به خود می­پیچد و به دنبال راه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی باور به تجسّد خداوند در آیین هندو و مسیحیت
10. بررسی باور به تجسّد خداوند در آیین هندو و مسیحیت

سید محمد روحانی

دوره 4، شماره 10 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 105-118

چکیده
  با مطالعه آیین هندو و مسیحیت، به آموزه‌ای با عنوان تجسّد و تنزل جسمانی خداوند برمی‌خوریم که در نگاه نخست بسیار به هم شبیه است، زیرا هر دو آیین تأکید دارند که خداوند در ذات خود یگانه و متعال است، ولی در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مقایسه دیدگاه حکیم مدرس زنوزی و بانو امین در توحید ذات
11. مقایسه دیدگاه حکیم مدرس زنوزی و بانو امین در توحید ذات

نفیسه اهل‌سرمدی؛ مریم السادات ایزدی

دوره 4، شماره 10 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 119-130

چکیده
    در حکمت صدرایی توحید ذات از وحدت واجب الوجود تا بلندای وحدت وجود، مراتب و درجات دارد. مدرس زنوزی و بانو امین هر چند هر دو صدرائی مشربند، لیکن درتبیین توحید وجود مشترک نیستند. بانو همچون صدرا از هر ...  بیشتر