دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، مهر 1390 

مقاله پژوهشی

تأویل عقلی دین از دیدگاه علامه طباطبایی و غزالی

صفحه 1-18

سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ تُکتم مشهدی


بررسی تطبیقی تثلیث مسیحی و هندویی

صفحه 61-76

علی رضا فرهنگ قهفرخی؛ احسان قدرت الهی


مقاله پژوهشی

بررسی رو شناختی تطبیقی اندیشه کلامی صدوق و مفید

صفحه 77-94

محمد علی نیازی؛ سید احمد محمودی