دوره و شماره: دوره 6، شماره 14، دی 1394 

مقاله پژوهشی

بررسی مبانی فلسفی دین صابئین مندائی و استخراج آموزه‌های تربیتی از آن‌ها

صفحه 1-16

عزیز سواری؛ مسعود صفایی مقدم؛ سید جلال هاشمی؛ قیس مغشغش السعدی


ارتباطات‌میان‌ادیانی (تعریف،مفاهیم،جایگاه)

صفحه 17-38

حسن بشیر؛ علی اکبر صافی اصفهانی؛ محمد وحید صافی اصفهانی


همانندی‌های علی(ع) و عیسی(ع) در سنت اسلامی

صفحه 75-88

علی اشرف امامی؛ سروش قنبری؛ مهدی حسن زاده


«حق حیات» در ادیان توحیدی

صفحه 125-138

محمدرضا احسانی مطلق؛ احمدرضا مفتاح