بررسی تطبیقیِ مفهوم «رسول» در قرآن مجید و عهد جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه کلام امامیه، دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری کلام اسلامی، دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران

چکیده

مفهوم «رسول» در شمار مفاهیم پرکاربُرد و اساسی در دو متن مقدّسِ دو دین بزرگ ابراهیمی، یعنی عهد جدید و قرآن کریم قرار دارد؛ با این حال با وجود اشتراکاتی چند، تفاوت‌هایی جوهری در میان مهم‌ترین مصادیق این مفهوم در این دو متن به چشم می‌آید. دست‌یابی به این تفاوت‌ها، حاصل بررسیِ مستقیم نصوص عهد جدید و قرآن کریم است؛ براساس این بررسی‌ها می‌توان باز پرسید آیا این مفهوم در این دو کتاب بنیادین، به یکسان به‌کار رفته‌اند. هدف این پژوهش، ارائۀ پاسخی به این پرسش بوده است. این مقاله از روش توصیفی‌تحلیلی استفاده کرده و با مطالعۀ تطبیقی در منابع مربوط به توضیح مفاهیم این دو کتاب - که به شناخت صحیح‌تر این دو دین از بُعد فرهنگی و تاریخی کمک می‌کند - مفهوم و مصداق‌شناسیِ «رسول» در عهد جدید و قرآن کریم را نشان داده و تفاوت‌های اساسی میان آن دو را نیز به دست داده است. مهم‌ترین یافتۀ این پژوهش، بیان تفاوت‌ها در به‌کارگیری لغوی و اصطلاحی مفهوم رسول در مسیحیّت و اطلاق اصطلاحیِ آن در اسلام خلاصه می‌شود؛ به گونه‌ای که نمی‌توان مفهوم و مصداق رسول در عهد جدید را با مفهوم و مصداق آن در قرآن کریم همسان دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the concept of "apostle" In the Holy Qur'an and the New Testament

نویسندگان [English]

  • Rasoul Razavi 1
  • Majid Hadizadeh 2
1 Associate Professor, Department of Kalam Imamiyah, University of Quran and Hadith, Qum, Iran
2 Ph.D. Student of Kalam Imamiyah, University of Quran and Hadith, Qum, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The present article seeks to first examine the concept of "apostle" in the sacred texts of the two religions i.e. Christianity and Islam: the New Testament and the Holy Qur'an, and then, in a comparative approach, tries to identify the difference between this concept in these two religions. As we will see in this introduction, this essay can help to clarify some of the most important concepts in these two religions.
Discussion. All divine / Abrahamic religions are based on the three basic concepts of the sender of the messenger, the messenger, and the message, but the most important difference between these religions lies in the concept of the apostle or the messenger. The present article is designed to examine the same concept in these two religions in a comparative way. Therefore, this article seeks to: examine the difference between the concept of the apostle in the sacred texts of Christianity and the same concept in the Holy Qur'an.
The necessity of dealing with this subject. The importance of the subject matter can be summarized as follows: 1. Getting a better knowledge about  the above mentioned cultures; 2. Understanding more correctly some of the thoughts of Christian theologians in interpreting the teachings of their religion; 3. Understanding the thoughts of the first Christian theologian and author; Paul; 4. Finally, the recognition of the roots of the church / synagogue as a religious concept used in the Christian thought.
Methodology of the research. In this research, we use the narrative / descriptive method to restate the concepts in these two holy texts.
The hypothesis of the article. In this research, we will prove that there is an essential difference in the term "messenger" between the two religions of Islam and Christianity, and it should be believed and accepted.
The uses of the concept of "messenger" in the New Testament
1. Divine Prophets. By this title it is meant those who have been sent to God by Allah with a mission. Examples of this title in the New Testament are: 1/1. Christ, 2/1. John the Baptist 3/1. Jacob and the other apostles 2. Jesus Christ' apostles. 3. The Apostles of the Holy Spirit. 4. The General apostles. 5. Paul 6. The two apostles  of Paul,. 7. The False messengers. 8. Great Messengers
What is the common task that can bring all these titles together?
These tasks, according to Christ's teachings, are: 1. They shouldn’t be fishermen, rather, they must be the hunter of human beings.  .2 "They should accompany Christ .3. the should speak "in his name". 4. They should distribute bread among the people. 5. They should govern the crowds who refer to them. 6. They should be the column pf the church.
In understanding the prophet's examples in the Bible, the following questions must be answered.
1. Who are the examples of Prophets In the New Testament,?
2. What are the characteristics of these people?
3. What was their duty?
4. How were they given this title?
In the article we will address this issue, and then we will examine the concept of the Messenger in Islam.
The most important concepts related to the "messenger" in the Holy Qur'an can be categorized as follows: what is the nature and reality of the message of the apostles, what are the attributes of the divine apostles, what are the types of divine apostles, and the degrees of them, what are the duties of the apostles, and how are they confirmed by the miracles.
Based on these discussions, we finally conclude and present 11  outcomes as the results of this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Messenger
  • Apostles
  • The New Testament
  • The Quran
  • Christianity
منابع
1- ابن‌جوزی، ابوالفرج عبدالرحمن، (1422ق.)، زاد المسیر فی علم التّفسیر، عبدالرزّاق المهدی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ اوّل.
2- ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، (1326ق.)، اثبات النبوّات در تسع رسائل فی الحکمه، قاهره، دارالعرب، چاپ دوّم.
3- ابن‌عجیبه، احمد، (۱۴۱۹ ق.)، البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید، حسن زکی عباس، قاهره، بی‌نا، چاپ اول.
4- ابن‌میمون، (1972م.)، دلاله الحائرین، یوسف آتای، بیروت، مکتبه الثقافه الدینیه، چاپ اوّل.
5- رازی، ابوالفتوح حسین بن علی، (1408 ق.)، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، محمّدجعفر یاحقی و محمّدمهدی ناصح، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، چاپ اوّل.
6- ابوحیان اندلسی، محمّد بن یوسف، (1420ق.)، البحر المحیط فی التفسیر، صدقی محمد جمیل، بیروت، دارالفکر، چاپ اوّل.
7- اسمارت، نینیان، (1389 ش.)، دین‌پژوهی، سیّد سعیدرضا منتظری و احمد شاکرنژاد، قم، نشر ادیان، چاپ اوّل.
8- اسمیت، اندرو فیلیپ، (1395 ش.) سخنان گم‌شدۀ حضرت عیسیG، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، چاپ اوّل.
9- اصفهانی، ابن‌منده، (1422ق.)، الإیمان، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اوّل.
10- آلوسی، سیّدمحمود، (1415ق.)، روح المعانی فی تفسیر القرآن والسّبع المثانی، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اوّل.
11- آناتولیوس، خالد و براون، استیون اِف، (1395 ش.)، آئین کاتولیک و مسیحیّت ارتدوکس، سیّدحسن اسلامی، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، چاپ اوّل.
12- براون، استیون اِف، (1391 ش.)، آئین پروتستان، فریبرز مجیدی، قم، نشر ادیان، چاپ اوّل.
13- بغدادی، عبدالقاهر، (2003م.)، أصول الإیمان (أصول الدین)، ابراهیم محمّد رمضان، بیروت، دار ومکتبه الهلال، چاپ اوّل.
14- بیضاوی، عبدالله بن عمر، (1418 ق.)، أنوار التنزیل، بیروت، دارإحیاء التراث العربی، چاپ اوّل.
15- پست، (1383 ش.)، قاموس کتاب مقدّس، هاکس و اسماعیل صدّیقی نوذری، تهران، انتشارات اساطیر، چاپ دوّم.
16- تفتازانی، سعدالدین، (1409 ق.)، شرح المقاصد، دکتر عبدالرحمن عمیره، قم، الشریف الرضی، چاپ اوّل.
17- تفتازانی، سعدالدین، (1409ق.)، شرح المقاصد، دکتر عبدالرحمن عمیره، قم، الشریف الرضی، چاپ اوّل.
18- الحذیری، احمد، (2012 م.)، الإئتلاف والاختلاف بین المسیحیّه و الاسلام، تونس، منشورات کارم الشّریف، چاپ اوّل.
19- حمصی رازی، سدیدالدین، (1412 ق.)، المنقد من التقلید، قم، مؤسسۀ النشر الاسلامی، چاپ اوّل.
20- حموی الیسوعی، الأب صبحی، (1993 م.)، دلیل عربی یونانی الی الفاظ العهد الجدید، بیروت، دارالمشرق، چاپ اوّل.
21- حموی الیسوعی، الأب صبحی، (1998 م.)، معجم الإیمان المسیحی، بیروت، دارالمشرق، چاپ اوّل.
22- دانیلو، ژان، (1393ش.)، ریشه‌های مسیحیّت در اسناد بحر المیت، علی مهدی‌زاده، قم نشر ادیان، چاپ دوّم.
23- رابرتسون، آرچینالد، (1387 ش.)، عیسیG اسطوره یا تاریخ؟، حسین توفیقی، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، چاپ دوّم.
24- رسول‌زاده، عبّاس و باغبانی، جواد، (1391ش.)، شناخت مسیحیّت، قم، انتشارات مؤسّسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ اوّل.
25- زیبائی‌نژاد، محمّدرضا، (1394ش.)، عیسیG و اخلاق، تهران، سروش، چاپ اوّل.
26- سبحانی، جعفر، (گوناگون)، بحوث فی الملل والنحل، قم، مؤسسۀ النشر الاسلامی، مؤسسه الامام الصادقG، چاپ اوّل.
27- سبزواری، هادی بن مهدی، (1372 ش.)، شرح الاسماء، دکتر نجفقلی حبیبی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اوّل.
28- سبزواری، سید عبدالاعلی، (1409 ق.)، مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن، نجف، دفتر مؤلّف، چاپ اوّل.
29- سلیمانی اردستانی، عبدالرحیم، (1395ش.)، مسیحیّت، قم، انتشارات کتاب طه، چاپ اوّل.
30- سمرقندی، نصر بن محمّد، (بی‌تا)، تفسیر السمرقندی المسمی بحرالعلوم، عمر عمروی، بیروت، دارالفکر، چاپ اول.
31- الشافعی، کمال‌الدین، (1425 ق.)، المسامره شرح المسائره فی العقائد المنجیه فی الآخره، بیروت، المکتبه العصریه، چاپ اوّل.
32- شبّر، عبدالله، (1424ق.)، حقّ‌الیقین فی معرفه أصول‌الدین، قم، أنوار الهدی، چاپ دوّم.
33- شفیعی، سیّدروح‌الله، (1395 ش.)، خاندان پیامبران در کتاب مقدّس و قرآن، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، چاپ اوّل.
34- شمس، محمّد، (1394 ش.)، معمّای عیسی مسیح، قم، نشر ادیان، چاپ اوّل.
35- صفّار قمّی، محمّد بن حسن، (1404ق.)، بصائر الدرجات، محسن بن عباسعلی کوچه‌باغی، قم، مکتبه آیه‌الله المرعشی النجفی، چاپ دوّم.
36- ضیاءتوحیدی، محمّد، (1393ش.)، درآمدی بر کتاب مقدّس والهیّات مسیحی، تهران، کتاب پرسمان، چاپ اوّل.
37- طباطبایی، سیّد محمّدحسین، (1417ق.)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعۀ مدرّسین حوزۀ علمیۀ قم، چاپ دوّم.
38- طوسی، محمّد بن الحسن، (بی‌تا)، التبیان فی تفسیر القرآن، بی‌جا.
39- عسکری، مرتضی، (1412ق.)، معالم المدرستین، تهران، مؤسسه البعثه، چاپ چهارم.
40- عهد جدید (کتاب مقدّس)، (2007 م.)، بیروت، دارالمشرق، چاپ هفتم.
41- عهد قدیم (کتاب مقدّس)، (2007 م.)، بیروت، دارالمشرق، چاپ هفتم.
42- فاضل مقداد، ابوعبدالله، (1412ق.)، الإعتماد شرح واجب الإعتقاد، ضیاءالدین بصری، قم، مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اوّل.
43- فیض کاشانی، محسن، (1418ق.)، الأصفی، محمّدحسین درایتی و محمّدرضا نعمتی، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اوّل.
44- قاضی عیاض، (1407ق.)، الشّفاء بتعریف حقوق المصطفی]، عمان، دارالفیحاء، چاپ دوّم.
45- کاظمی‌راد، رضا، (1395ش.)، موعود باوری و نو دینی مقایسۀ نقش موعود باوری در پیدایش فرقه‌ها در اسلام و مسیحیّت در دو قرن اخیر، قم، نشر ادیان، چاپ اوّل.
46- کلینی، محمّد بن یعقوب، (1407 ق.)، الکافی، علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الإسلامیه، چاپ چهارم.
47- کونگ هانس، (1384 ش.)، تاریخ کلیسای کاتولیک حسن قنبری قم مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب چاپ اول.
48- کونگ، هانس، (1389 ش.)، زن در مسیحیّت، طیّبة مقدّم و حمید بخشنده، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، چاپ اوّل.
49- کونگ، هانس، (1390ش.)، متفکّران بزرگ مسیحی، گروه مترجمان، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، چاپ دوّم.
50- گندمی نصرآبادی، رضا، (1394 ش.)، رویکرد یهودیّت به ادیان دیگر، قمّ انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهبّ چاپ اوّل.
51- ماوردی، ابوالحسن، (1409 ق.)، أعلام النبوّه، بیروت، دار ومکتبه الهلال، چاپ اوّل.
52- ماوردی، ابوالحسن، (1409ق.)، أعلام النبوّه، بیروت، مکتبه الهلال، چاپ اوّل.
53- مفید، محمّد بن محمّد، (1413 ق.)، الإختصاص، علی‌اکبر غفاری و محمود زرندی محرّمی، قم، المؤتمر العالمی لألفیه الشیخ المفید، چاپ اوّل.
54- سلیمان بلخی، مقاتل بن سلیمان، (1423ق.)، تفسیر مقاتل بن سلیمان، عبدالله محمود شحّاته، بیروت، دارإحیاء التّراث، چاپ اوّل.
55- مک‌گراث، آلیستر، (1393ش.)، درسنامۀ إلهیّات مسیحی، گروه مترجمان، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، چاپ دوّم.
56- موسوی سبزواری، سیّد عبدالأعلی، (1409ق.)، مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسۀ اهل‌بیتD، چاپ دوّم.
57- ولفسن، هری اوسترین، (1389ش.)، فلسفۀ آبای کلیسا، علی شهبازی، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، چاپ اوّل.
58- ویور، مری جو، (1393ش.)، درآمدی به مسیحیّت، حسن قنبری، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، چاپ دوّم.
59- همّتی، همایون، (1394 ش.)، شناخت دانش الهیات، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، چاپ اوّل.
60- هینلز، جان آر. (1393ش.) فرهنگ ادیان جهان ، گروه مترجمان، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، چاپ دوّم.
61- هینلیس، جون ر، (2010م.)، معجم الأدیان، قاهره، المرکز القومی للتّرجمه، چاپ.