تشابه و تمایز دیدگاه غزالی و توماس آکوئینی در مسأله رؤیت الهی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استادیار گروه الهیات دانشگاه اصفهان

چکیده

  همواره تعامل و یا توارد فکری ـ اعتقادی در میان صاحبان اندیشه وجود داشته است که در مقایسه آنها ضمن داشتن شباهت، تفاوت‌هایی نیز مشهود است. از جمله مباحث مطرح در الهیات اسلامی و مسیحی، «رؤیت» خداوند است که از سوی مفسران هر دو کتاب قرآن و انجیل پیرامون آن نظریه‌پردازی شده است. در این پژوهش آراء دو متفکر صاحب‌نظر در این دو دین؛ یعنی محمد غزالی و توماس آکوئینی، بررسی شده و سعی بر این است که همۀ وجوه مشترک و مفارق هر دو از میان آثارشان استخراج و تحلیل شود. محصول این مقاله، قوت بخشیدن به طرح مباحث میان ادیان در حوزه معرفت دینی است؛ البته، با این توجه که غزالی و توماس در دو نکته اساسی ذیل همسانند: 1- هر دو در اثبات مدعای خود به نقل و عقل استناد می کنند ؛ 2- هر دو معتقد به نقش معنویت در حوزه فهم و توجیه معرفت دینی هستند. هر چند در همسنخ بودن رؤیت اخروی با معرفت دنیوی و امکان وقوع آن در دنیا اختلاف نظر دارند. نقل شواهد و تبیین هر کدام به مناسبت موضوع در متن انجام گرفته است تا خوانندگان محترم روانتر با دیدگاهها آشنا شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Similarities and Differences of Ghazali’s and Tomas’s Viewpoints on Sight God

نویسندگان [English]

  • Taghi Ajieh 1
  • Mohammadmahdi Meshkati 2
1 اصفهان
2 Assistant Professor. Department of Theology, the University of Isfahan
چکیده [English]

  There are always input and output of Thoughts and beliefs among scientists that they include similarities and differences. The argument under consideration on the Islamic theology and in the Christianity is the sight of God that the commentators of the two books Quran and gospel expressed their opinions on it. Mohammad Gazeli ’ s and Tomas ’ s viewpoint investigated in this study. It is criticized the similarities and dissimilarities between them.

  The results of this study strengthen the discussion of the religions in the Epistemology domain. The similarities of Ghazali and Tomas ’ s viewpoints are:1. They both believe in narration and wisdom in thrie discussion

  2. both of them believe in the role of Gnosticism in Epistemology comprehension of religion. The mentioned examples and clarification on each subject in the text are to the readers familiar more fluently with the viewpoints.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ghazali
  • Tomas
  • Sight of Go