تفاسیر فلسفی در میانۀ خوانش برهان و تأویل با نگاهی به آثار ابن‌سینا، سهروردی و ملاصدرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

پی‌جویی تفاسیر فلسفی پیش از ملاصدرا به معنای مصطلحِ تفسیر با دشواری همراه است. هرچند با توجه به تاریخ فلسفۀ اسلامی، ابن‌سینا برای نخستین‌بار به‌صورت ساختارمند بر برخی آیات‌ و سوره‌های‌ کوتاه قرآن تفسیر نوشت، صدرا نیز مهم‌ترین کوشش را در راستای طرح‌ریزی و غنای تفسیر فلسفی انجام است. در ادامه نیز سهروردی برای انعطاف‌بخشی به ادلۀ فلسفی مشاء، آیات قرآن را با رویکردی ذوقی و اشراقی تبیین می‌کند. افزون بر این، حضور قرآن در نظام فکری ابن‌سینا، سهروردی و ملاصدرا نسبت به سایر فلاسفه، گسترۀ فراوانی دارد. آنها از آیات الهی گاه به‌عنوان دلیل، به‌صورت استشهاد و اقتباس و در مواضعی نیز در قالب تأویل مدلول‌های آیات با رویکرد فلسفی بهره می‌گیرند. همچنین با تعمّق در آثار بنیان‌گذاران حکمت مشاء، اشراق و متعالیه درمی‌یابیم تبیین‌های آنها از قرآن نه یکسره تفسیر به معنای مصطلح و نه سراسر تأویل تطبیقی نامیده می‌شود. آنها در تبیین کلام وحی، گاهی با توجه به قواعد صحیح و منابع معتبر تفسیری، با روشی عقلی برهانی، قرآن را تفسیر می‌کنند. گاهی نیز با روش تأویلی تطبیقی به تحمیل دیدگاهها‌ و اندیشه‌های فلسفی خویش بر آیات قرآن روی می‌آورند که گاهی مصداقی از تفسیر به رأی محسوب می‌شود. در پژوهش حاضر، پس از تبیین رویکردهای دوگانه در ارزیابی تفاسیر فلسفی، بر مبنای معیارهای تفسیرپژوهی به روش‌شناسی آثار آنها خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Philosophical Interpretations between Reading Borhan (Logical Reasoning) and Tawil throughthe Books of Ibn Sina, Sohrewardi, and Mulla Sadra)

نویسنده [English]

  • Abdollah Mirahmadi
Assistance Professor, Department of Quran Sciences and Hadith, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Classifying the interpretations of the Quran in a methodical and comprehensive model system is one of the most important areas of interpretive research. Some commentators have placed interpretive methods in two general categories: 1) The narrative method in which interpretive sources  include both Quranic and narrative pieces of evidence; and 2) The theoretical methodin which an opinion or ijtihad has a general meaning that includes any theoretical activity and scientific effort in understanding the verses.
In general, the theoretical interpretive method is classified into several branches such as the Quranic theory (based on the method of interpreting the Quran into the Quran), the narrative theory (based on the method of interpreting the Quran into narrations), literary theory (based on literary analyses in the text of the Quran), the interpretive theory (based on Tawils, allusions, and mysteries of verses), and the comprehensive theory (based on theoretical analysis with a comprehensive view of interpretive sources including the Quran and authentic hadith, argumentative reasoning, and scientific experiences). According to this classification, philosophical interpretation is one of the interpretive trends based on the theoretical method that some commentators use it in explaining the verses of the Quran. In other words, philosophical interpretation as an interpretive tendency is usually used only in the interpretation of verses related to philosophical topics, not all verses. In this regard, relying on general philosophical principles and using rational arguments are the most important features of philosophical interpretations.
Studying various philosophical thoughts reveals that Ibn Sina was the first philosopher who presented philosophical interpretations on a variety of verses and chapters of the Holy Quran in the true sense of the word. Then, Sohrewardi explained the verses of the Quran with a tasteful and enlightening approach in order to be flexible for the peripatetic philosophical reasons. Then, Mulla Sadra has taken the most important step towards designing and promoting philosophical interpretation.
By separating the rules of the method of theoretical rational interpretation from the method of argumentative reasoning interpretation, a precise criterion can be provided in evaluating the interpretive works of Ibn Sina, Sohrewardi, and Mulla Sadra. In some cases, using general philosophical principles and definite and obvious arguments, they have explained the deep meanings of the verses and extracted the main purposes of the Quran. This kind of explanation of divine verses is considered as a kind of interpretation because it is based on correct rules and valid sources of interpretation and no philosophical views are imposed on the Quran. Among these, the literary theoretical method, narrative theory, empirical theory, and philosophical theory are the most important types of interpretive methods that Ibn Sina, Sohrewardi, and Mulla Sadra have used in explaining the verses. In these cases, the attention of these philosophers, after loyalty to the appearance of verses and interpretive criteria, is to elaborate and justify the meanings of the verse through philosophical concepts, principles, and rules. On the other hand, in explaining some verses of the Quran, regardless of the correct rules of interpretation, such as adhering to the appearance of verses, the discourse and context of the word, the principle of Mohkamat (indisputable verses) to clarify Motashabehat (similar verses) and other cases, they applied and imposed their philosophical principles and views on verses. Such interpretations, which are often of the Tawil type, are considered as opinions based on personal taste without paying attention to the correct rules of interpretations such as adhering to the appearance of verses and paying attention to the discourse and context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibn Sina
  • Sohrewardi
  • Mulla Sadra
  • Philosophical Interpretation
  • Argumentative Reasoning Method
  • Comparative Tawil Method
منابع
1- قرآن کریم.
2- ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، (1326ق)، تسع رسائل فی الحکمة و الطبیعیات، قاهره، دارالعرب.
3- ـــــــــــــــــــــــــ، (1425ق)، جامع البدائع، بیروت، دار الکتب العلمیة.
4- ـــــــــــــــــــــــــ، (1427ق)، رسائل ابن‌سینا فی تفسیر القرآن در مجموعه تراث الشیعة القرآنی، تحقیق محسن بیدارفر، قم، مکتبة التفسیر و علوم القرآن.
5- ـــــــــــــــــــــــــ، (1400ق)، رسائل ابن‌سینا، قم، انتشارات بیدار.
6- ابن‌عربی، محی‌الدین، (بی‌تا)، الفتوحات المکیة، بیروت، دار صادر.
7- ـــــــــــــــ، (1989)، رحمة من الرحمان فی تفسیر و اشارات القرآن من کلام الشیخ الاکبر، دمشق، مطبعة نضر.
8- انصاری، مرتضی، (1420ق)، فرائد الأصول، قم‌، مؤسسة النشر الاسلامی.
9- ایازی، سید محمدعلی، (1373)، المفسرون حیاتهم و منهجهم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
10- ترمذی، محمد بن عیسی، (1403ق)، سنن ترمذی، بیروت، دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع.
11- جوادی آملی، عبدالله، (1388)، تفسیر تسنیم، قم، مرکز نشر اسراء.
12- دیرباز، عسکر و اسعدی، محمد، (1394)، جریان تفسیر فلسفی در کتاب آسیب‌شناسی جریان‌های تفسیری، به کوشش محمد اسعدی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
13- ذهبی، محمدحسین، (1396ق)، التفسیر و المفسرون، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
14- سبحانی، جعفر، (1425ق)، رسائل و مقالات، قم، مؤسسة الامام الصادق(ع).
15- سهروردی، شهاب‌الدین یحیی، (1388)، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
16- شاکر، محمدکاظم، (1394)، جریان صوفی عرفانی در کتاب آسیب‌شناسی جریان‌های تفسیری، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
17- ـــــــــــــــــ، (1376)، روش‌های تأویل قرآن‌، قم، دفتر تبلیغات اسلامى‌.
18- صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، (1360)، اسرار الآیات، مقدمه و تصحیح محمد خواجوى‌، تهران، انجمن حکمت و فلسفه.
19- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، (1981م)، الحکمة المتعالیة فى الاسفار العقلیة الاربعة، بیروت، دار احیاء التراث‌ العربی.
20- ـــــــــــــــــــــــــــــــــ، (1360)، الشواهد الربوبیة فی مناهج السلوکیة، تصحیح و تعلیق از سید جلال‌الدین آشتیانی، مشهد، المرکز الجامعى للنشر.
21- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، (1358)، الواردات القلبیة فی معرفة الربوبیة، تحقیق احمد شفیعیها، تهران، انجمن حکمت و فلسفه.
22- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، (1373)، تفسیر القرآن الکریم، تحقیق و تصحیح محمد خواجوی و محسن بیدارفر، قم، انتشارات بیدار.
23- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، (1387)، سه رساله فلسفی، تصحیح و تعلیق سید جلال‌الدین آشتیانی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
24- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، (1366)، شرح اصول کافی، تصحیح محمد خواجوی، تهران، مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
25- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، (1375)، مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهین، تصحیح حامد ناجی اصفهانی، تهران، انتشارات حکمت.
26- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، (1363)، مفاتیح الغیب، تصحیح محمد خواجوی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
27- طباطبایی، سیدمحمد حسین، (1417ق)، المیزان فی تفسیر القرآن‌، قم، مکتبة النشر الإسلامی‌.
28- طوسی، خواجه نصیرالدین، (1375)، شرح الاشارات و التنبیهات، قم، نشرالبلاغه.
29- عابدی، احمد و طیب‌حسینی، سیدمحمود، (1396)، تفسیر فلسفی در کتاب تفسیرشناسی؛ مبانی، منابع، قواعد، روش‌ها و گرایش‌ها، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
30- عاصی، حسن، (1403ق)، التفسیر القرآنی و اللغة الصوفیة فی فلسفة ابن‌سینا، بیروت، المؤسسة الجامعة للدراسات و النشر و التوزیع.
31- عاملی جزینی، محمد بن جمال‌الدین مکی، (1419ق)، ذکری الشیعة فی احکام الشریعة، قم، موسسة آل البیت(ع).
32- عسکرى، سیدمرتضى، (1378)، عقاید اسلام در قرآن کریم، ترجمۀ محمد جواد کرمى، قم: مجمع علمى اسلامى.
33- العک، خالد عبدالرحمن، (1406ق)، اصول التفسیر و قواعده، اصول التفسیر و قواعده، بیروت، دارالنفائس.
34- علوی‌مهر، حسین، (1381)، روش‌ها و گرایش‌هاى تفسیرى، قم، انتشارات اسوه.
35- قونوی، محمد بن اسحاق، (1372)، شرح الاربعین حدیثا، قم، انتشارات بیدار.
36- مطهری، مرتضی، (1354)، سیری در نهج‌البلاغه، تهران، صدرا.
37- معتزلی، قاضی عبدالجبار، (1965م)، شرح الاصول الخمسة، قاهره، دارالکتب العصریة.
38- معرفت، محمدهادی، (1377)، التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، مشهد، الجامعة الرضویة للعلوم الإسلامیة.
39- ناصرخسرو، ابومعین، (1338)، خوان‌الاخوان، تهران، انتشارات کتابخانه بارانی.
40- نصر، سیدحسین، (1376)، «قرآن و حدیث منبع و الهام‌بخش فلسفۀ اسلامی»، ترجمۀ محمد محمدرضایی، مجلۀ نامه مفید، شماره 12، صص 18-4.