رابطه بین دین و مدرنیته، تعارض یا سازگاری؟

نویسنده

استادیار گروه فلسفه، دانشگاه زنجان

چکیده

مدرنیته فرایند و پروسه تحول فکری، فلسفی، علمی، صنعتی، سیاسی و اجتماعی است که بعد از رنسانس در غرب رخ داد. این پدیده دارای مولفههای خاصی است. پرسش اصلی این است که چه نسبتی بین این پدیده خا ص دنیای غرب و دین وجود دارد؟ آیا دین اسلام در تعارض با مدرنیته است، یا با آن سازگار است؟ آیا چالشهای بین دین و مدرنیته حلشدنی است؟ هدف این نوشتار بررسی فرایند مدرنیته و مولفههای آن و تعیین نسبت آن با دین است. در این مقاله نظریات مختلف درباره نسبت بین دین و مدرنیته بررسی خواهد شد. گروهی معتقد به سازگاری بوده، بر این باورند که برای پیشرفت و توسعه کشور باید از مدرنیته غربی الگوبرداری کامل نمود. در مقابل، گروهی قائل به تعارض جدی بین دین و مدرنیته هستند. اما گروه دیگری نیز هستند که قائل به ناسازگاری دین با مدرنیته بوده، معتقدند چالشهایی بین آنها وجود دارد، اما براین باورند که این چالشها قابلحل است که در ارائه راه حل برای رفع چالشهای موجود به چند دسته تقسیم میشوند. در این مقاله، از این نظریه دفاع خواهد شد که نه تنها بین دین و مدرنیته تعارض ذاتی وجود ندارد، بلکه امروزه حتی در بسیاری از کلان شهرهای مدرن دنیا هنوز دین از پویایی و رونق قابل توجهی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Religion and Modernity,

نویسنده [English]

  • Abbas Yazdani
Assistant Professor, Department of Philosophy, the University of Zanjan
چکیده [English]

  Modernity is the process of the thought, philosophical, scientific, industrialized, political, and social development, which occurred in the West after renascence. This phenomenon possesses special characteristics. The chief question is 'what the relationship between this western phenomenon and religion is'. Is Islam necessarily contradictory with modernity or consistent with it? Whether the challenges between religion and modernity are resolvable? In this paper, the various doctrines will be examined. Some religious studies scholars hold that they are consistent. They believe that in order to develop our country, we need to follow the enlightenment. In contrast, some maintain that religion and modernity are necessarily contradictory. Some other thinkers believe that they are inconsistent, but their inconsistency is resolvable. To resolve the inconsistency, these thinkers are divided into some groups. In this paper, the doctrine will be defended that not only modernity and religion are not necessarily antagonistic, but also today religion is alive, dynamic, and thriving in many modern metropolises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • modernity
  • religion
  • epistemology
  • Rationality
  • Secularism
  • Islam
  • West
  • the Reformation