سرگذشت انسان از اختیار تا نجات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ادیان و عرفان، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه فلسفه دین، دانشگاه تهران

چکیده

بحث اختیار انسان و سوء استفادة وی از اختیار، یا گناه، یکی از آموزه‌های اصلی کتاب مقدس و همچنین اندیشمندان مسیحی بوده است. از این میان، ایرنائوس و ترتولیان- از نخستین آبای کلیسا- هر دو اختیار انسان را به منزلة ضرورتی در آفرینش آدمی برای به کمال رسیدنش می‌دانند، اما انسان همواره اختیار خود را به درستی به کار نمی‌برد و چه بسا موجبات گناه خود را فراهم آورد. ایرنائوس هرچند به مفهوم بازدارندة گناه در راه کمال توجه دارد، گاه برای آن کارکرد مثبت نیز قائل است و آن را وسیلة تجربة آدمی و تشخیص سره از ناسره می‌داند، اما بر خلاف ایرنائوس، ترتولیان به این دگردیسی‌ مفهوم گناه قائل نبوده، گناه را همانا منتهی به مرگ و هبوط می‌داند، چنان‌که آدم و حوا هبوط کردند و از بهشت رانده شدند. برخلاف ترتولیان، ایرنائوس در اینجا نیز گناه آدم و حوا را ناشی از ناتوانی ایشان در آغاز آفرینش می‌داند و هبوط ایشان را محرکی برای ورود ایشان به این جهان برای به شباهت ‌رسیدن با خداوند تفسیر می‌نماید، نه مانعی بر سر راه کمال. البته، در نجات‌شناسی ایرنائوس و ترتولیان تنها اختیار آدمی شرط کافی نیست، بلکه حضور پدر، پسر و روح القدس را نیز در فرآیند نجات و کمال انسان می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Story of Human, from Authority to Salvation (the comparative study of human authority in Irenaeus and Tertullian)

نویسندگان [English]

  • Neda Khoshaghani 1
  • Amirabass Alizamani 2
1 M. A. Student in Philosophy & Theology, the University of Tehran
2 Associate Professor. Department of Philosophy & Theology, the University of Tehran
چکیده [English]

 
The discussion of the human authority and his abuse of  the authority are one of the main teachings of Testamaents and so Christian thinker. Of these, Irenaeus and Tertullian –of first church fathers-both regard the human authority as a necessity in the human creation for his achievement of the perfection. But the human doesn’t use his authority correctly and cause his sin. Although Irenaeus attends to the inhibitor concept of sin, sometimes believes in its positive function and regards it as a means of the human experience and the distinction of good and evil. But unlike Irenaeus, Tertullian haven’t believed in this metamorphic concept of sin, and believes that the sin leads to death and the fall of human, like Adam and Even Fall rejected from heaven. unlike Tertullian, Irenaeus  regards Adam and Even sin due to their disability in beginning of the creation and interprets their Fall as driving of their arrival to world for being likeness of God, and no obstacle of the perfection path. However, in Irenaeus and Tertullian soteriology, the human authority isn’t enough, but  the presence of Father, Son and Spirit is necessary in the salvation and perfection process. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • authority
  • sin
  • Fall
  • Salvation
  • Irenaeus
  • Tertullian
1-کتاب مقدس.
2-ایلخانی، محمد. (1383). «پولس»، الهیات جدید، مجموعه مقالات ارغنون، ش 5و6، تهران: سازمان چاپ و انتشارات، صص399-400.
3-وستفال، مرالد. (1386). «پولس قدیس را جدی بگیریم: گناه به منزلة مقوله‌ای معرفت‌شناختی»، سیری در سپهر جان، ترجمة مصطفی ملکیان، تهران: نگاه معاصر، صص161-211.
4- هیک، جان. (1372). فلسفة دین، ترجمة بهرام راد، ویراستة بهاءالدین خرمشاهی، تهران: الهدی.
    
5-Bettenson, Henry. (1982), The Early Christian Fathers,Oxford University.
6-Encyclopedia of early Christianity. (1998), Everett Ferguson ed, new York & London.
7-Esler, Philip F. (2000), The early Christian World, v:2, London & New York: Routledge.
8-Hick, John.( 2007) Evil and the God of love, palgrave Macmillan.
9-Hinson, E.Glenn.( 1987)" Irenaeus", Encyclopedia of Religion, v:7, Mircea Eliaede ED, New York: Macmilan.
10-Hinson, Glenn E.(2005) "tertullian", Encyclopedia of religion, second edition Lindsay Jones ED, Thomson Gale, pp.9085-87.
11-knight, Jonathan. (2008), Christian Origins, T&t clark.
12-LaCocque, Andre. (1987) "sin and guilt", Encyclopedia of Religion, v:13, Mircea Eliade ED, New York, Macmilan , 325-26.
13-Marty, Martin E. (1974) A short history of Christianity, Clevenda, William Collins.
14-Osborn, Eric. (2003), Irenaeus Of Lyons, Cambridge university press.
15- Quasten, Johannes. Plumpe, joseph. G. (1952) Ancient Christion writers, London, new man.
16-Schaff, Philip, (2001)The Apostolic Fathers with Justin Martyr and Irenaeus, Wm. B. Eerdmans Publishing Company.
17-Schaff, Philip,( 2006) Latin Christianity: its founder, Tertullian, Edited by Allan Menzies, Edinburg T&T Clark.