نسبت بین الهیات و تاریخ در آراء ولفهارت پانن برگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فلسفه دین، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه ادیان، دانشگاه تهران

چکیده

یکی از مباحث مهم الهیات جدید مسیحی نسبت ایمان و تاریخ است. سرآغاز این بحث به نقد تاریخی کتاب مقدس باز می گردد. آنچه انگیزه پرداختن به تاریخ و نسبت آن با ایمان را ب ه وجود آورده است، ارتباط میان الوهیت (به مثابه یک واقعیت) و دنیایی است که آن را حوادث تاریخی می سازد. پانن برگ تحت تاثیر سنت ایده آلیسم آلمان و تفکر فلسفی هگل در باب تاریخ و نیز فضای نقد تاریخی، الهیات مسیحی را در متن مباحث تاریخی مدرن قرار داد و با مواجهه ای انتقادی از منظر الهیات به بررسی آن پرداخت. پانن برگ در این راستا می کوشد، با ارائه تفسیری هرمنوتیکی از مسأله انکشاف الهی یا وحی متناسب با تفکر تاریخی مدرن، از الهیات مبتنی بر تاریخ رستگاری به الهیات تاریخی روی آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Faith and History in Panenberg’s View Point

نویسندگان [English]

  • Zeinab Salari 1
  • Mojtaba Zarvani 2
1 M. A Student in Philosophy of Religion, the University of Tehran
2 Associate Professor, Department of Religions, the University of Tehran
چکیده [English]

Relation between Faith and History is one of  the main issues in modern Christian Theology. The start point of this issue refers to Historical Critique of the Bible. What motivated towards   addressing   to the History and its relation with faith, is relation between Divine being (as a reality) and the world which has made by Historical events and phenomena. Under impact of German Idealism and Hegel’s Philosophical thought regarding History and Historical critique, Panenberg, puts Christian Theology in the context of the modern historical  affairs  and studied it with a critical approaches. By providing  a hermeneutical interpretation of Divine visions, or, providing  a revelation in line of modern historical thoughts ,he tries, to turns from Theology of Salvation to Historical Theology

کلیدواژه‌ها [English]

  • Panenberg
  • Historical Theology
  • Christian theology
  • Historical Critique
1-  مک کواری، جان. (1378). تفکر دینی در قرن بیستم، ترجمه بهزاد سالکی، تهران: امیرکبیر.
2-   مک گراث، آلستر. (1384). درسنامه الهیات مسیحی، ترجمه بهروز حدادی، قم: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
3-  لین، تونی. (1386). تاریخ تفکر مسیحی، ترجمه روبرت آسریان، تهران: انتشارات فرزان.
4-  گالوی آلن و پانن برگ. (بی تا). الهیات تاریخی، ترجمه مراد فرهادپور، تهران: موسسه فرهنگی صراط.
5-  هوی، دیوید.ک. (1385). حلقه انتقادی، ترجمه مراد فرهادپور، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
6-  هگل گ. و. (1379). عقل در تاریخ، ترجمه حمید عنایت، تهران: انتشارات شفیعی.
 
7- Hetzel Peter, (1999) Wolfhart Pannenberg,
8- Wolfhart Pannenberg, (1981) Gods Presence in History, Christian Century,
9- Wolfhart Pannenberg, (1985) Anthropology in Theological Perspective, The Westminster press Philadelphia, Translated by Matthew J.O Connel.
10- Seung Sung Oh, (2006) Critical Reflection on Wolfhart Pannenbergs Hermeneutics and Theology of history, Frankfort university.
11-Wolfhart Pannenberg, Jesus, God and Man,
12- Wolfhart Pannenberg, (1963) Offenbarung als Geschichte, Gottingen.
13- Kurt Koch, (1984) Der Gott der Geschichte, Tubingen.