دجال شناسی تطبیقی در الهیات اسلامی و مسیحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه الهیات، دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد الهیات دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از نقاط مشترک در ادیان ابراهیمی وجود یک نجات دهنده در آخر الزمان است که بر اساس آن شاهد برچیده شدن بساط ظلم در جهان هستیم. با بررسی در منابع دینی ادیان مسیحیت و اسلام به علایم مشترکی برای واقعه عظیم ظهور می رسیم که یکی از آنها ظهور دجال در اسلام و آنتی کریست (ضد مسیح) در مسیحیت است. هرچند که پیشینه و پسینه هر دو دین درباره این مفهوم باهم متفاوت است، اما نقاط مشترک هم در این زمینه یافت می گردد که از مهمترین نقاط مشترک رویارویی با مصلح در برپایی حکومت عدالت محور است. در این مقاله، ضمن بررسی این مفهوم مشترک در این دو دین، به بررسی عملکرد وی در منابع اسلامی اشاره کرده ایم و بر اساس کد رمزهای مطرح شده در منابع مسیحی و اسلامی، به بررسی مصادیق این مفهوم مشترک در الهیات مسیحی و اسلامی پرداخته ایم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Studies in Islamic Antichrist Theology and Christian

نویسندگان [English]

  • S. Mahdi emami Jomeh 1
  • Azadeh Jahan Ahmadi 2
2 M.A Student in Theology, the University of Isfahan
چکیده [English]

 One of the common matters in Abrahamic religions, that is a person who is savior at end of the world, upon which are the witness being dismantled injustice in the word.

 By studies the sources of religious faith of Christianity and Islam share and receive to a common symptom for emersion happen. one of them is emerged in muslim and anti Christ Dajjal in christiantity. Although, both, background and future history about those religions are different, but it can be found some common points in this field. one of Importants of them is conforntantion with the establishment of corrective justice-oreinted government, this study investigates of the concept of religion in both performance in the Islamic sources.Based on the code discussed in the Christiant and Islamic sources this study explores this concept in the Islamic and Christian theogoly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dajjal
  • Antichrist
  • Number of the Beast
  • Sumbolic Interpretation of Religious Concepts
  • Instances Dajjal
- انجیل
- قرآن کریم
1- ابن منظور، محمد بن مکرم. (1418). لسان العرب، بیروت: انتشارات دار الاحیاء.
2- اربلی، علی ابن عیسی. (1421). کشف الغمه فی المعرفه الائمه، بیروت: دارالاصفراء.
3- ابن حماد، نعیم. (1423).  الفتن، بیروت: دارالکتب العلمیه.
4- بخاری، محمد ابن اسماعیل. (1422). صحیح، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
5- تونه‌ای، مجتبی. (1384). موعودنامه (فرهنگ الفبایی مهدویت)، قم: میراث ماندگار.
6- حسینی دشتی، سید مصطفی. (1369).  معارف و معاریف؛ اعلام و اصطلاحات اسلامی، قم: انتشارات موسسه اسماعیلیان.
7- سید حیدر کاظمی، سید مصطفی. (1410). بشاره الاسلام، تحقیق داوود میرصابری، تهران: موسسه بعثت.
8- شفیعی سرورستانی، اسماعیل. (1382).  پیش گویی ها و آخر الزمان، تهران: موسسه موعود.
9- صافی گلپایگانی، لطف الله. (1421). منتخب الاثر، قم: انتشارات معصومه.
10- صدوق، محمد ابن علی. (1422). کمال الدین و تمام النعمه، تحقیق علی اکبر غفاری، قم: جامعه مدرسین.
11- طوسی، محمد بن الحسن. (1411). کتاب الغیبه، قم: موسسه معارف اسلامی.
12- فاطمیان، علی. (1383). نشانه های پایان، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
13- کورانی، علی. (1411). معجم الاحادیث المهدی (ع)، قم:معارف الاسلامیه.
14- مجلسی، محمد باقر. (1372). بحار الانوار، تهران: انتشارات اسلامیه.
15- نیشابوری، مسلم. (1398 ﻫ.ق). صحیح، بیروت: دارالفکر.
16- مفید، محمد بن نعمان. (1346). الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، ترجمه سید هاشم رسولی محلاتی، تهران: انتشارات علمیه اسلامی.
17- مکارم شیرازی، ناصر. (1376). حکومت جهانی مهدی (ع)، قم: مدرسه الامام علی ابن ابیطالب.
18- نعمانی، محمد بن ابراهیم. (1422). کتاب الغیبه، تحقیق فارس حسون کریم، قم: ]بی نا[.
19- هاکس، جیمز. (1349). قاموس کتاب مقدس، تهران: ]بی نا[.
20- هلی، هنری. ]بی تا[. راهنمای کتاب مقدس، مترجم جسیکا بابائیان، تهران: انتشارات پاپلشیر.
21-Adler, selig, (1972) American and Holyland, Newyork.
22-Barkun, Micheal, (1994) Religion and God, London chapel Hill.
23-B. Norton, peter, (1995) Encyclopedia of Britanica, U.S.A.
24-BoRick, John, (1969) the new testament Era, London, Atc Black.
25-Carpenter, J. E, (1890) The History of religion in theological study, London, Black Press.
26-Gary, H.kah, (1992) En Route to Grobal occupation U.S.A, Huntington House.
27-Hinnells, John, (1986) Penguin dictionary of religious London, Black Press.
28-M. Adams, Leuis, (1968) Webster's Encyclopedia, U.S.A. Book Inc.