نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
مهدی ابراهیمی تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد شاغل در گروه معارف و گروه اخلاق پزشکی
محب علی آبسالان تخصصی گروه الهیات و ادیان دانشگاه سیستان و بلوچستان
سید محمدرضا ابن الرسول تخصصی گروه عربی دانشگاه اصفهان
حسین اترک دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه زنجان
اعظم ایرجی نیا تخصصی دانشگاه فردوسی مشهد- فلسفه و حکمت
حبیب رضا ارزانی خ با هنر
محمدرضا ارشادی نیا تخصصی عضو هیأت علمی/ دانشگاه حکیم سبزواری
علی ارشد ریاحی
جنان ایزدی دانشگاه اصفهان
محمد اسحاقی تخصصی گروه فقه و حقوق دانشگاه تهران
سیمین اسفندیاری هیأت علمی
بهاء الدین اسکندری هیات علمی
رضا اسلامی هیات علمی
سید حسن اسلامی هیات علمی
عباس اشرفی هیئت علمی
علی اشرف امامی هیئت علمی
حسین آقاحسینی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
علیرضا آقاحسینی تخصصی گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
رضا اکبری تخصصی استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران
علی اله بداشتی هیات علمی
مهدی امامی جمعه هیات علمی دانشگاه اصفهان
محمدعلی امامزاده هیات علمی
عبدالله امیدی فرد دانشگاه قم
نفیسه اهل سرمدی استادیار گروه فلسفه وکلام اسلامی دانشگاه اصفهان
سید مهدی بیابانکی تخصصی دانشکده اهل بیت دانشگاه اصقهان- تخصص: فلسفه علم
علیرضا بخشایش عضو هیأت علمی
محمد بیدهندی تخصصی هیات علمی
رسول برجیسیان تخصصی هیات علمی دانشگاه فرهنگیان اصفهان
زهره برقعی هیات علمی
حمزه علی بهرامی گروه معارف دانشگاه اصفهان
علیرضا پارسا تخصصی دانشیارگروه الهیات و فلسفه، دانشگاه پیام نور
زهرا پارساپور تخصصی هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی تخصص: اخلاق زیست محیطی
حمیدرضا پاشازانوس تخصصی گروه تاریخ و ایران شناسی دانشگاه اصفهان
مرضیه پیراوی هیات علمی دانشگاه هنراصفهان
اعظم پرچم هیات علمی
سهیلا پیروز فر علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد
قاسم پورحسن دانشگاه علامه طباطبایی
میترا پورسینا هیات علمی
محمد علی توانا هیات علمی بخش علوم سیاسی دانشگاه شیراز
اعلی تورانی عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا
غلامحسین توکلی هیات علمی
محمد جانی پور تخصصی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان
محسن جاهد تخصصی دانشگاه زنجان- کروه فلیسفه و کلام
محمد جاودان تخصصی گروه شیعه شناسی، دانشکده شیعه شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران
ماشاءالله جشنی استادیار گروه الهیات دانشگاه کاشان
ابوالقاسم جعفری هیات علمی
سهیلا جلالی کندری تخصصی علوم قران و حدیث, الهیات, الزهرا,تهران, ایران
شهرام جلیلیان تخصصی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد تقی جهان اندیش تخصصی ادیان و الهیات تطبیقی دانشگاه شیراز
عباس جوارشکیان تخصصی دانشگاه فردوسی مشهد
حجت الله جوانی هیات علمی
طاهره حاج ابراهیمی تخصصی تخصص: ادیان و عرفان تطبیقی. علوم و تحقیقات هیات تحریه مجله پژوهشنامه ادیان
محمود حاجی احمدی استادیار قرآن و حدیث معارف اسلامی دانشگاه اصفهان
محمد رضا حاجی اسماعیلی دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان
مرتضی حاج حسینی عضو هیات علمی
مرتضی حاجی حسینی هیات علمی
بهجت‌السادات حجازی تخصصی دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
راضیه حجتی زاده
حسین حیدری تخصصی عضو هیات علمی
عبدالرزاق حسامی فر قزوین بلوار دانشکاه بین المللی امام خمینی انتهای حکمت ٤١ بلاک ٢٥
سیده سمیه حسینی تخصصی پژوهشگر پسادکتری- صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران با همکاری دانشگاه اصفهان
مهدی حسن زاده دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمرتضی حسینی شاهرودی استاد دانشگاه فردوسی
صحبت الله. حسنوند دانشگاه اصفهان
علی حقی تخصصی استادیار گروه ادیان و عرفان، دانشگاه فردوسی مشهد
سیاوش حق جو تخصصی دانشگاه مازندران
خلیل حکیمی فر تخصصی دانشگاه سیستان و بلوچستان
بهزاد حمیدیه هیات علمی
عظیم حمزئیان تخصصی گروه ادیان و عرفان دانشگاه سمنان
حمید رضا خادمی تخصصی هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه سازمان سمت
عین الله خادمی دانشگاه تربیت رجایی
قدرت الله خیاطیان دانشیار گروه الهیات، دانشگاه سمنان
زهرا خزاعی استاد فلسفه، دانشگاه قم
علی خضری عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس
علیرضا خواجه گیر کیلومتر دو جاده سامان /دانشگاه شهرکرد /دانشکده ادبیات /گروه ادیان و عرفان تطبیقی
یداله دادجو تخصصی پیام نور قم گروه فلسفه و کلام
محمد تقی دیاری هیات علمی
حسین داورزنی تخصصی متخصص فقه و حقوق دانشگاه تهران
سید محمد علی دیباجی دانشگاه تهران (پردیس فارابی) قم
مهدی دهباشی هیات علمی
بمانعلی دهقان منگابادی هیات علمی
محمد جواد ذریه تخصصی دانشجوی دکتری رشته حکمت متعالیه
شهاب الدین ذوفقاری هیات علمی
فرح رامین هیات علمی
سعید رحیمیان بخش فلسفه و کلام اسلامی ،دانشکده الهیات و معارف اسلامی ،دانشکاه شیراز
فروغ السادات رحیم پور دانشگاه اصفهان
محمد علی رستمیان هیات علمی گروه معارف دانشگاه اصفهان
ابراهیم رضایی هیات علمی
رضا رضازاده عضو هیأت علمی
بی بی سادات رضی بهابادی هیئت علمی
رسول رکنی زاده تخصصی گروه فیزیک دانشگاه اصفهان
سید محمد روحانی هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم
عباس یزدانی عضو هیئت علمی
مجتبی زروانی هیات علمی
مهدی زمانی عضو هیات علمی
مجتبی سپاهی هیات علمی
محمدرضا ستوده نیا دانشگاه اصفهان- دانشکده ادبیات- گروه علوم قرآن و حدیث
مژگان سخایی هیات علمی
سیدحسین سیدموسوی تخصصی دانشگاه فردوسی مشهد
حسن سعیدی دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه شعید بهشتی
محمد سعیدی مهر تهران
محمد سلطانی رنانی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان
فاطمه سلیمانی هیأت علمی دانشگاه
عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی کلام اسلامی
اسماعیل سنگاری تخصصی گروه تاریخ و ایران شناسی، دانشگاه اصفهان
یوسف شاقول هیات علمی
محمد کاظم شاکر تخصصی هیات علمی
نصراله شاملی هیات علمی
جعفر شانظری هیات علمی
علیرضا شانظری تخصصی دانشگاه یاسوج/ ادبیات فارسی
نوری سادات شاهنگیان تخصصی دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه الزهرا
منصور شاه ولی تخصصی متخصص اخلاق زیست محیطی اسلامی. دانشگاه شیراز
مرتضی شجاری هیات علمی
عباس شیخ شعاعی هیات علمی
محسن شیراوند استادیار دانشکده معارف اسلامی دانشگاه اصفهان
مریم شعبانزاده تخصصی گروه ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
عبدالعلی شکر عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
رضا شکرانی تخصصی دانشیارگروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان
محمد جواد شمس تخصصی گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه بین المللی امام خمینی
محمدرضا شمشیری تخصصی دانشگاه ازاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
مرضیه شنکایی هیات علمی
رضا صادقی هیات علمی
مجید صادقی هیات علمی
مرضیه صادقی هیات علمی
محمد جواد صافیان هیات علمی
محمد حسین طاهری آکردی تخصصی هیئت علمی گروه ادیان موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی - قم - ایران
سیدمحمدصادق طباطبایی تخصصی حقوق اسلامی دانشگاه اصفهان
محمدصالح طیب نیا دانشگاه اصفهان- گروه معارف اهل بیت
اسحاق طغیانی هیات علمی
محمدرضا عابدی دانشیار دانشگاه تبریز
نادعلی عاشوری تلوکی تخصصی گروه الهیات دانشگاه آزاد نجف آباد
احمد عبادی دانشیار فلسفه دانشگاه اصفهان
محمدعلی عباسیان چالشتری هیات علمی
حسن عباسی حسین آبادی تخصصی هیئت علمی
محمد عباس زاده هیات علمی
ولی عبدی تخصصی گروه ادیان و عرفان تطبیقی، دانشگاه فردوسی مشهد
مهین عرب استادیار و هیئت علمی گروه فلسفه
مرتضی عرفانی تخصصی خ دانشگاه کوی اساتید منازل ادبیات پ 42
حسین عزیزی هیات علمی
حسین عزیزی هیئت علمی دانشگاه اصفهان
احمد عزیزخانی تخصصی دانشگاه اصفهان
علی عسگری یزدی تخصصی دانشیار دانشگاه تهران
مجتبی عطارزاده تخصصی دانشگاه هنر اصفهان
حمید عطایی نظری هیات علمی
فائزه عظیم زاده تخصصی دانشیار دانشگاه امام صادق پردیس خواهران پایه27
احسان علی اکبری تخصص: دانشگاه اصفهان فقه و حقوق. خانواده
محمد باقر علیزاده اقدم هیات علمی
امیرعباس علیزمانی هیات علمی
قربان علمی تخصصی هیات علمی
محمد مهدی علیمردی تخصصی دانشیار گروه ادیان ، دانشگاه ادیان و مذاهب
محمدکاظم علمی سولا هیات علمی
سیدحمیدرضا علوی تخصصی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سید محمدکاظم علوی تخصصی دانشگاه حکیم سبزواری
غلامحسین عمادزاده هیات علمی گروه فلسفه و حکمت دانشگاه تهران
محمدجواد عنایتی تخصصی کلام جدید و فلسفه دین و فقه و مبانی حقوق. دانشگاه فردوسی مشهد
اصغر عین الله زاده صمدی هیات علمی
مجید غیاث هیات علمی
علی غفارزاده استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه اصفهان
حسن فتحی هیات علمی
وحیده فخار نوغانی گروه معارف اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا فرجی دانشگاه ایلام
محمد کاظم فرقانی هیات علمی
مهدی فرمانیان هیات علمی
جواد فیروزی هیئت علمی
علیرضا فهیم هیات علمی
عزیزالله فهیمی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
احسان قدرت الهی هیات علمی
فیاض قرایی هیات علمی
اکبر قربانی عضو هیات علمی
حسن قنبری تهران-پردیس قم
محمود قیوم زاده تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه معارف اسلامی،
قاسمعلی کابلی هیات علمی
محمد حسین کیانی دانش‌آموخته دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه قم، قم. ایران
مسعود کیان پور هیات علمی
حمید کاویانی پویا تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سحر کاوندی تخصصی گروه فلسفه و اخلاق اسلامی دانشگاه زنجان
مسعود کثیری گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
محمدباقر کجباف هیات علمی
امیراحسان کرباسی زاده هیات علمی
علی کرباسی زاده هیات علمی
مرتضی کربلایی پژوهشگر
عبدالرسول کشفی هیات علمی
مهرداد کلانتری هیات علمی
حسین کلباسی اشتری هیات علمی
علیرضا کهنسال هیات علمی
رضا کورنگ بهشتی تخصصی فلسفه غرب. یونان و اساطیر
ناصر گذشته تخصصی استادیار گروه ادیان و عرفان، دانشگاه تهران
سید هاشم گلستانی هیات علمی
مهدی گنجور تخصصی دانشگاه اصفهان
سید مهدی لطفی دانشگاه اصفهان- دانشکده ادبیات- گروه قرآن و حدیث
مهدی لک زایی تخصصی استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب قم
الهام محمدزاده تخصصی گروه معارف اسلامی دانشگاه بجنورد
بهروز محمدی منفرد تخصصی دکترای فلسفه و حوزه و هیئت علمی دانشگاه تهران
سید احمد محمودی هیات علمی
رضا محموداوغلی تخصصی دانشگاه محقق اردبیلی
سیدمحمدحسین میردامادی تخصصی فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده ادبیات، دانشگاه اصفهان، ایران
علی اصغر میرزایی تخصصی دانشگاه اراک
عباس مسیحا
عبدرسول مشکات
محمد مشکات هیات علمی
محمد مهدی مشکاتی هیات علمی
علی مصباح تخصصی موسسه امام خمینی قم.
حسین مطیع هیات علمی
مهدی مطیع تخصصی دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اهل بیت (ع)، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
مسعود مطهری نسب تخصصی دانش آموخته دکتری دانشگاه اصفهان
غلامرضا معارفی هیات علمی
منصور معتمدی هیات علمی
امرالله معین هیات علمی
احمدرضا مفتاح دانشیار گروه ادیان ابراهیمی، دانشگاه ادیان و مذاهب
اسماعیل ملکوتی خواه هیات علمی
سید مصطفی مناقب دانشگاه کاشان
اصغر منتظرالقائم هیات علمی
محمد مهدوی گروه معارف دانشکده الهیات دانشگاه تبریز
محمدحسین مهدوی نژاد تخصصی دانشیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه پیام نور یزد
محمدجواد موحدی
سید مهدی موسوی علیزاده تخصصی فرقه شناس قدیم و جدید،
قدرت الله مومنی هیات علمی
ناصر مومنی دانشیار گروه فلسفه دانشگاه پیام نور اصفهان
حامد ناجی اصفهانی دانشگاه اصفهان
پروین نبیان استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه اصفهان
بیت اله ندرلو دانشجو-پژوهشگر
بهمن نزهت تخصصی دانشگاه ارومیه
حمید نساج تخصصی گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
حمید طاهر نشاط دوست هیات علمی
حامد نظرپور تخصصی استادیار ادیان و عرفان، گروه معارف اسلامی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
سعید نظری توکلی متخصص فقه و حقوق. دانشگاه تهران
دل آرا نعمتی تخصصی هیات علمی
عبدالله نیک سیرت تخصصی عضو هیئت علمی
ابوذر نوروزی تخصصی کلام امامیه
رضا علی نوروزی تخصصی روانشناسی اسلامی
یوسف نوظهور عضو هیات علمی
حسین هوشنگی هیات علمی
لیلا هوشنگی تخصصی دانشگاه الزهرا- گروه مسیحیت
سید حسین واعظی تخصصی اصفهان- دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) دانشکده علوم انسانی- گروه الهیات
شهاب الدین وحیدی مهرجردی تخصصی دانشگاه میبد