اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر جعفر شانظری

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی ، دانشکده الهیات و معارف اهل البیت(ع)، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ltrold.ui.ac.ir/~j.shanazari/
jshanazariyahoo.com
0000-0002-7550-4698

سردبیر

دکتر سید مهدی امامی جمعه

فلسفه و کلام اسلامی استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی ، دانشکده الهیات و معارف اهل البیت(ع)، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ltrold.ui.ac.ir/~m.emami/
1339smjgmail.com
0000-0003-3384-4165

دبیر تخصصی

دکتر محسن شیراوند

معارف اسلامی استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اهل البیت(ع)، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ltrold.ui.ac.ir/~m.shiravand/
m.shiravandltr.ui.ac.ir
0000-0001-6746-5791

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Slavoj Zizek

Philosophy and psychoanalysis The European Graduate School/EGS

egs.edu/biography/slavoj-zizek/
slavojzizekyahoo.com
0000-0002-1991-8415

h-index: 135  

William Chittick

Department of Asian and American Studies at Stony Brook University American

en.wikipedia.org/wiki/William_Chittick
william.chittickstonybrook.edu
0000-0002-7342-0343

Janis Esots

Professor of Philosophy at the University of London and the Institute for Islamic Studies of London

iis.academia.edu/JanisEsots
liarres.ui.ac.ir
0000-0002-0482-7844

Mohammed Rustom

Department of College of the Humanities Carleton University, Canada

myustomconnect.carleton.ca
0000-0002-7020-9374

h-index: 7  

اعضای هیات تحریریه

دکتر حمیدرضا آیت اللهی

فلسفه استاد گروه فلسفه، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

civilica.com/p/184659/
hamidayatgmail.com
0000-0002-3454-0174

دکتر محمد بیدهندی

حکمت متعالیه دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی ، دانشکده الهیات و معارف اهل البیت(ع)، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ltrold.ui.ac.ir/~m.bid/
m.bidltr.ui.ac.ir
0000-0002-5528-1423

دکتر نصرالله حکمت

فلسفه استاد گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

lah.sbu.ac.ir/~n_hekmat
n_hekmatsbu.ac.ir

دکتر روح الله عالمی

فلسفه استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران

ralamiut.ac.ir

دکتر قاسم کاکایی

الهیات استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

profile.shirazu.ac.ir/en/~kakaei
gkakaierose.shirazu.ac.ir
0000-0002-6854-3031

دکتر محمد ایلخانی

فلسفه استاد گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

lah.sbu.ac.ir/~m-ilkhani
m-ilkhanisbu.ac.ir

دکتر محمد ذبیحی

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم

qom.ac.ir/mzabihi
zabihyahoo.com
0000-0003-4480-9875

دکتر یوسف شاقول

فلسفه دانشیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ltrold.ui.ac.ir/~y.shaghool/
y.shaghoolltr.ui.ac.ir

h-index: Author_Id:5641493260  

دکتر عباس زراعت

حقوق استاد گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

faculty.kashanu.ac.ir/zeraat/fa
zeraatkashanu.ac.ir
0000-0001-9542-4049

دکتر فروغ السادات رحیم پور

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی ، دانشکده الهیات و معارف اهل البیت(ع)، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ltrold.ui.ac.ir/~f.rahimpour/
f.rahimpourltr.ui.ac.ir
0000-0001-6109-5785

دکتر جعفر شانظری

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی ، دانشکده الهیات و معارف اهل البیت(ع)، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ltrold.ui.ac.ir/~j.shanazari/
jshanazariyahoo.com
0000-0002-7550-4698

کارشناس نشریه

زهرا بهشتی نژاد

دانشگاه اصفهان

cothres.ui.ac.ir

مدیر تولید محتوا

زهرا ظهرابی

کامپیوتر دانشگاه اصفهان

journals.ui.ac.ir
zahra.zohrabi93yahoo.com
03137934335


بعد از پذیرش مقاله نویسندگان محترم، ضمن اختصاص DOI خلاصه مقاله در قسمت "مقالات آماده به انتشار" منتشر خواهد شد. اکثر دانشگاهها و مراکز علمی مقالاتی که DOI به آنها اختصاص داد شده است را معادل با مقاله ای که منتشر شده است در نظر می گیرند.

بعد از ارسال مقاله توسط کارشناس نشریه به واحد تولید، مقاله ویراستاری شده و از سوی ویراستار نشریه برای تاییدیه نهایی نویسنده به ایشان ارجاع داده می شود. نویسنده در بازه زمانی اعلام شده می باید تغییرات اعمال شده ویراستار را بررسی و در مواردی که محتوا دچار نقصان شده است و مفاهیم تغییر یافته تذکرات لازم را اعلام نماید. ویراستار مجددا مقاله را بررسی و بعد از دریافت تاییدیه نهایی نویسنده مقاله را به ویراستار ناظر ارسال و بعد از تایید ویراستار ناظر مقاله به بخش صفحه ارایی ارسال می گردد. بعد از اتمام صفحه ارایی اخرین نسخه آماده شده مقاله جهت تایید پایانی نویسنده با ایشان ارسال می گردد. در صورتیکه در بازه مشخص شده نسبت به بازگرداندن مقاله اقدام ننماید، مقاله منتشر خواهد شد.