مدیر مسئول


دکتر جعفر شانظری دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه اصفهان

فلسفه و کلام اسلامی

 • jshanazariyahoo.com

سردبیر


دکتر سید مهدی امامی جمعه گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان

فلسفه و کلام اسلامی

 • 1339smjgmail.com

دبیر تخصصی


دکتر محسن شیراوند استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه اصفهان

معارف اسلامی

 • m.shiravandltr.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Slavoj Zizek The European Graduate School/EGS

Philosophy and psychoanalysis

 • slavojzizekyahoo.com
 • h-index: 135

اعضای هیات تحریریه بین المللی


William Chittick Department of Asian and American Studies at Stony Brook University American

 • william.chittickstonybrook.edu

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Janis Esots Professor of Philosophy at the University of London and the Institute for Islamic Studies of London

 • liarres.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Mohammed Rustom Department of College of the Humanities Carleton University, Canada

 • myustomconnect.carleton.ca
 • h-index: 7

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمیدرضا آیت اللهی استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

فلسفه

 • hamidayatgmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد بیدهندی دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه اصفهان

حکمت متعالیه

 • m.bidltr.ui.ac.ir
 • 9133007597

اعضای هیات تحریریه


دکتر نصرالله حکمت استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی

فلسفه

 • n_hekmatsbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر روح الله عالمی استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران

فلسفه

 • ralamiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر قاسم کاکایی استاد گروه الهیات دانشگاه شیراز

الهیات

 • gkakaierose.shirazu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد ایلخانی استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی

فلسفه

 • m-ilkhanisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد ذبیحی دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم

فلسفه و کلام اسلامی

 • zabihyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر یوسف شاقول دانشیار گروه فلسفه دانشگاه اصفهان

فلسفه

 • y.shaghoolltr.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباس زراعت استاد دانشگاه کاشان

حقوق

 • zeraatkashanu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر فروغ السادات رحیم پور دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان

فلسفه و کلام اسلامی

 • f.rahimpourltr.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر جعفر شانظری دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه اصفهان

فلسفه و کلام اسلامی

 • jshanazariyahoo.com

کارشناس نشریه


زهرا بهشتی نژاد دانشگاه اصفهان

 • cothres.ui.ac.ir

مدیر تولید محتوا


زهرا ظهرابی دانشگاه اصفهان

کامپیوتر