مقاله پژوهشی
بازشناخت تطبیقی پدیدارشناسی دینی و هرمنوتیک میرچا الیاده در عرفانیّات تمهیدات عین‌القضات همدانی
2. بازشناخت تطبیقی پدیدارشناسی دینی و هرمنوتیک میرچا الیاده در عرفانیّات تمهیدات عین‌القضات همدانی

فاطمه رفعت خواه؛ عبّاس محمدیان؛ مهیار علوی مقدم؛ ابراهیم استاجی

دوره 11، شماره 23 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2020.118507.1317

چکیده
  میرچا الیاده، در جایگاه پدیدارشناس و اسطوره‌پژوه دینی، با تأکید بر تأویل دینی - تاریخی، هرمنوتیک را بهترین شیوه برای کشف معانی و تأویل پیام‌های پنهان اساطیر، نمادها و آیین‌ها می‌داند. یکی از وجوه بررسی‌شدۀ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل تحولات روایی ولادت و عروج مسیح (ع) برپایۀ روابط «فرامتنی»
3. تحلیل تحولات روایی ولادت و عروج مسیح (ع) برپایۀ روابط «فرامتنی»

مونا نوروزی؛ محمدامیر جلالی

دوره 11، شماره 23 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 19-34

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2019.118597.1322

چکیده
  به اعتقاد ژرار ژنت، هرگاه متنی متن دیگر را نقد و تفسیر کند، نسبت به متن اول فرامتن محسوب می‌شود. رابطۀ فرامتنی در تشریح، انکار یا تأیید متن اول عمل می‌کند. پژوهش حاضر در پی آن است تا اجزای روایت ولادت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقد الهیات تفکیکی از نگاه فلسفی علامه مجلسی
4. نقد الهیات تفکیکی از نگاه فلسفی علامه مجلسی

مهدی امامی جمعه

دوره 11، شماره 23 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 35-46

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2019.109939.1145

چکیده
  این مقاله از چشم‌انداز علامه محمدباقر مجلسی، نگاهی به فلسفۀ اسلامی و مکتب تفکیک دارد. درحقیقت تلاش شده است از منظر مجلسی دوم، صاحب کتاب مرآةالعقول فی شرح اخبار آل رسول، محاکمه‌ای بین فلسفۀ اسلامی و ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقد دیوید گریفین بر دیدگاه جان هیک دربارۀ مسئلۀ شر
5. نقد دیوید گریفین بر دیدگاه جان هیک دربارۀ مسئلۀ شر

یدالله رستمی

دوره 11، شماره 23 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 47-60

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2020.120427.1358

چکیده
  جان هیک از فیلسوفان دین است که به سازگاری وجود خدا (صفات او) و شرور معتقد است. او انسان را موجود نابالغ و ناقص می‌داند و شرور عالم را برای پرورش روح و تکامل انسان و ایمان واقعی به خداوند ضروری می‌داند و ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
«رؤیت در خدا» و «رؤیت با خدا»؛ دو رویکرد در نظام معرفت‌شناختی مالبرانش و ملاصدرا
6. «رؤیت در خدا» و «رؤیت با خدا»؛ دو رویکرد در نظام معرفت‌شناختی مالبرانش و ملاصدرا

حسن رهبر

دوره 11، شماره 23 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 61-74

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2020.118693.1327

چکیده
  یکی از مسائل مهمی که فیلسوفان در نظام فکری خود آن را پی‌جویی می‌کنند، دستیابی به معرفت حقیقی و تبیین چگونگی امکان حصول آن است. مالبرانش و ملاصدرا از زمره فیلسوفانی‌اند که تلاش می‌کنند دستیابی به معرفت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی و تحلیل نقش ایرانیان باستان در ترویج دین‌های آسیایی در چین
7. بررسی و تحلیل نقش ایرانیان باستان در ترویج دین‌های آسیایی در چین

حمیدرضا پاشازانوس

دوره 11، شماره 23 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 75-92

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2020.118634.1325

چکیده
  دین، یکی از مهم‌ترین حوزه‌های روابط ایران و چین در دورۀ باستان است که تاکنون به‌صورت مستقل بررسی نشده است. مطابق منابع چینی، همۀ ادیان و آیین‌های مهم چین به‌غیر از دین تائویی و آیین کنفوسیوسی، مذاهب ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جستاری بر مرگ‌اندیشی و زندگی اصیل در اندیشه مولانا
8. جستاری بر مرگ‌اندیشی و زندگی اصیل در اندیشه مولانا

علی واحدپاک؛ امیر عباس علی زمانی؛ بابک عباسی

دوره 11، شماره 23 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 93-110

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2020.120310.1355

چکیده
  هدف اصلی مقالة حاضر، بررسی اندیشة مولانا در ساحت مرگ و تأثیر و ارتباط آن با زیستن اصیل است. برای رسیدن به این هدف از روش توصیفی تحلیلی استفاده شد. براساس این، دغدغة مولوی از آغاز تا انجام، شرح فراق از اصل، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
رابطۀ متقابل دین و اسطوره در پدیدارشناسی دینی الیاده و روانشناسی تحلیلی یونگ
9. رابطۀ متقابل دین و اسطوره در پدیدارشناسی دینی الیاده و روانشناسی تحلیلی یونگ

علیرضا خواجه گیر؛ سوسن ایزدی دستنایی؛ پروین فروزنده

دوره 11، شماره 23 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 111-126

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2020.122765.1401

چکیده
  از مفاهیم اساسی در روانشناسی تحلیلی یونگ، ضمیر ناخودآگاه جمعی، کهن‌الگوها و اساطیر مشترک در ضمیر ناخودآگاه تمامی انسان‌هاست. از دیدگاه یونگ، دین تجربۀ قدسی است که در ضمیر ناخودآگاه جمعی شکل می‌گیرد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مفهوم گناه و ماهیت گناه نخستین در اساطیر و ادیان باستانی ایران، یونان و میانرودان
10. مفهوم گناه و ماهیت گناه نخستین در اساطیر و ادیان باستانی ایران، یونان و میانرودان

حمید کاویانی پویا

دوره 11، شماره 23 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 127-148

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2019.117460.1288

چکیده
  انسان اساطیری در نگرش و بینش خود، برای حوادث اتفاقی جایگاهی قائل نبود. او دربارة انگیزه و بنیاددهندة هستی و خویش، برداشتی پندارگونه داشت و برای مصائب و ناخرسندی‌های دنیای پیرامون و حتی ویژگی‌ها، محدودیت‌ها ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بازخوانی ناسازگاری کاربست وجود رابط با خوانش توحیدی از هستی در دیدگاه آقاعلی مدرس
11. بازخوانی ناسازگاری کاربست وجود رابط با خوانش توحیدی از هستی در دیدگاه آقاعلی مدرس

محمدرضا ارشادی نیا

دوره 11، شماره 23 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 149-160

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2020.121480.1382

چکیده
  حکیم آقاعلی مدرس در تحریر و تقریر اصل توحید بر کاربست اصول حکمت متعالیه اهتمام جدی دارد. اصل وجود مستقل و رابط از همان اصولی است که صدرالمتألهین برای نیل به وحدت شخصی وجود و گذر از اصل علیت تباین‌انگار ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مکاشفه در سلوک عرفانی مشتیلد ماگدبورگی و روزبهان ‌بقلی با تکیه بر نورجاری‌الهی و کشف‌الاسرار و مکاشفات‌الانوار
12. مکاشفه در سلوک عرفانی مشتیلد ماگدبورگی و روزبهان ‌بقلی با تکیه بر نورجاری‌الهی و کشف‌الاسرار و مکاشفات‌الانوار

قربان علمی؛ پیام همایونی املشی

دوره 11، شماره 23 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 161-180

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2020.119455.1336

چکیده
  ادبیات عرفانی - مکاشفاتی نگاشته‌هایی را در بر می‌گیرد که در آن، عارف از تجربه‌های عرفانی خویش پرده‌برداری می‌کند. مشتیلد ماگدبورگی و روزبهان ‌بقلی، عارفانی در دو حوزۀ مسیحیت و اسلام هستند که در این ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سبک‌شناسی لایۀ ترکیبی و بلاغی مناجات منظوم امام علی(ع)
13. سبک‌شناسی لایۀ ترکیبی و بلاغی مناجات منظوم امام علی(ع)

آمنه فروزان کمالی؛ علی خضری

دوره 11، شماره 23 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 181-194

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2020.117927.1306

چکیده
  بررسی لایه‌های ترکیبی و بلاغی از مؤلفه‌های ساختاری آثار ادبی، راهی برای پی‌بردن به لایه‌های درونی اندیشۀ خالق اثر است که نقش بسزایی در انتقال مفاهیم دارد و به سخن، تعالی می‌بخشد. ادعیه و مناجات ائمه(ع)، ...  بیشتر