دوره و شماره: دوره 10، شماره 21، بهار و تابستان 1398 
6. سنجش مرگ‌اندیشی با معنای زندگی از منظر حکمت متعالیه

صفحه 63-78

10.22108/coth.2019.112743.1187

صدیقه ابطحی؛ مهدی دهباشی؛ غلامحسین خدری؛ هادی وکیلی


11. پیشینه دیدگاه صدرایی در عرفان ابن عربی پیرامون نقش عالم خیال در معاد

صفحه 139-152

10.22108/coth.2019.80240.0

مرتضی حسینی شاهرودی؛ مهدیه نزاکتی علی اصغری؛ علی رضا کهنسال