دوره و شماره: دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1392 
9. پاسخ بوئتیوس به دشوارۀ شر

صفحه 93-104

سحر کاوندی؛ داود قرجالو