دوره و شماره: دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1392 
6. انسان، شیطان و خدای مولانا و میلتون

صفحه 55-72

لیلا میرمجربیان؛ محمّدرضا نصر اصفهانی