دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، پاییز و زمستان 1391 
4. سعادت و معنا در مکتب ابن عربی

صفحه 43-56

مهدیه سادات کسایی‌زاده؛ امیرعباس علیزمانی؛ هادی وکیلی