دوره و شماره: دوره 3، شماره 7، فروردین 1391 

مقاله پژوهشی

تفاوت رویکرد ارسطو و ابن سینا در اثبات وجود خدا

صفحه 1-18

محمد صالح طیب نیا؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر