دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، پاییز و زمستان 1390 
6. بررسی تطبیقی تثلیث مسیحی و هندویی

صفحه 61-76

علی رضا فرهنگ قهفرخی؛ احسان قدرت الهی