دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1390 
7. بررسی تطبیقی فضیلت از دیدگاه کانت و فارابی

صفحه 109-130

محمد کاظم علمی سولا؛ مهین فرخ زادگان صفی آباد