دوره و شماره: دوره 7، شماره 15، فروردین 1395 (بهار و تابستان) 

مقاله پژوهشی

پاسخ‌های فلسفی ملاصدرا و آگوستین به مسئله شرّ

صفحه 1-14

10.22108/coth.2016.20756

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ کوکب دارابی