دوره و شماره: دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1395 (بهار و تابستان)