دوره و شماره: دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1394 
2. بررسی مبانی فلسفی دین صابئین مندائی و استخراج آموزه‌های تربیتی از آن‌ها

صفحه 1-16

عزیز سواری؛ مسعود صفایی مقدم؛ سید جلال هاشمی؛ قیس مغشغش السعدی


3. ارتباطات‌میان‌ادیانی (تعریف،مفاهیم،جایگاه)

صفحه 17-38

حسن بشیر؛ علی اکبر صافی اصفهانی؛ محمد وحید صافی اصفهانی


6. همانندی‌های علی(ع) و عیسی(ع) در سنت اسلامی

صفحه 75-88

علی اشرف امامی؛ سروش قنبری؛ مهدی حسن زاده


9. «حق حیات» در ادیان توحیدی

صفحه 125-138

محمدرضا احسانی مطلق؛ احمدرضا مفتاح