دوره و شماره: دوره 6، شماره 13، بهار و تابستان 1394 
2. تحلیل صفات فعل خداوند از طریق وجود رابط

صفحه 1-14

حسن عزیزی؛ مهدی دهباشی؛ موسی ملایری


3. تقدّم کلام شیعه بر معتزله

صفحه 15-30

حبیب کارکن بیرق؛ طوبی کرمانی


6. نظریه وحدت متعالی دین

صفحه 59-72

حسینعلی ترکمانی؛ محمدرضا فریدونی؛ رضا کریمی