دوره و شماره: دوره 6، شماره 13، شهریور 1394 

مقاله پژوهشی

تحلیل صفات فعل خداوند از طریق وجود رابط

صفحه 1-14

حسن عزیزی؛ مهدی دهباشی؛ موسی ملایری


تقدّم کلام شیعه بر معتزله

صفحه 15-30

حبیب کارکن بیرق؛ طوبی کرمانی


نظریه وحدت متعالی دین

صفحه 59-72

حسینعلی ترکمانی؛ محمدرضا فریدونی؛ رضا کریمی