دوره و شماره: دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1393 
2. زشتی‌گرایی نفس در حیات انسان از منظر قرآن و مکتب تحلیل روانی

صفحه 1-26

علی بنائیان اصفهانی؛ محمد جواد نجفی؛ حمید طاهر نشاط دوست