دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1389