دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1389 
5. دجال شناسی تطبیقی در الهیات اسلامی و مسیحی

صفحه 19-32

سید مهدی امامی جمعه؛ آزاده جهان احمدی


7. سرگذشت انسان از اختیار تا نجات

صفحه 49-68

ندا خوشقانی؛ امیر عباس علیزمانی