بررسی مقایسه‌ای انسان‌شناسی عرفانی از منظر شیخ نجم‌الدین رازی و عزیز نسفی
1. بررسی مقایسه‌ای انسان‌شناسی عرفانی از منظر شیخ نجم‌الدین رازی و عزیز نسفی

قدرت الله خیاطیان؛ طناز رشیدی نسب

دوره 10، شماره 21 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 109-124

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2019.114457.1221

چکیده
  انسان‌شناسی از مهم‌ترین مباحث الهیات است که همواره شایان توجه عرفا و متصوفه بوده است. در عرفان اسلامی، انسان به‌عنوان نوع، مهم‌ترین مخلوق و مقصود خلقت تلقی شده و فرد و با نام «انسان کامل» مطرح ...  بیشتر