اراده و اختیار در نظرگاه غزالی و اسپینوزا
1. اراده و اختیار در نظرگاه غزالی و اسپینوزا

زهرا علافچیان؛ محمدرضا شمشیری

دوره 9، شماره 19 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/coth.2018.80269.0

چکیده
  بحث دربارۀ اراده و اختیار همواره از مباحث مهم فکری - فلسفی و حتی اعتقادی بوده است. نوشتار حاضر با بررسی تطبیقی این مسئله از دیدگاه دو اندیشمند شرق و غرب، ابوحامد محمد غزالی و باروخ اسپینوزا، در پی آن است ...  بیشتر